Ви є тут

Головна

 

Мета дисципліни  - надати студентам знання, навичок та вмінь, які дозволять використовувати здобуті знання з конструкції електричних машин та апаратів та електромеханічного обладнання енергоємних виробництв для діагностування їх стану, оволодіння спеціальними знаннями теорії та практики діагностування високовольтних електромеханічних пристроїв та систем.

Завдання дисципліни – полягають у вивченні теорії та практики діагностування електромеханічних пристроїв та систем, зокрема: елементної бази засобів діагностування, типових дефектів та відказів обладнання. Підвищення рівня знань з експлуатації, та процесів деградування та руйнування електромеханічних пристроїв та систем, розширення знань з сучасних методик та методів діагностування високовольтної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - теоретичні та практичні основи діагностування технічного стану високовольтних електричних апаратів. - методи діагностування; - діагностичні параметри, та методи їх вимірювання; - сучасні прилади діагностування.

вміти: - обирати найбільш ефективні методи діагностування для різних типів апаратів; - вимірювати характеристики часткових розрядів в ізоляції; - вимірювати тангенс кута діелектричних втрат ізоляції; - користуватися сучасними засобами вимірювання температури; - інтерпретувати результати діагностування для здійснення експертної оцінки з технічного стану обладнання; -здійснювати оцінку технічного стану електричних машин та апаратів та залишкового ресурсу.

Викладач дисципліни: к.т.н., доц. Сахно Олександр Анатолійович

Методичне забезпечення

1. Завантажити робочу програму 

2. Завантажити методичні вказівки для виконання лабораторних робіт

3. Завантажити методичні вказівки для самостійної роботи

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –  Галузь знань: 14 Електрична інженерія нормативна
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 3 Освітня програма: Електричні та електронні апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Розрахунок температури найбільш нагрітої точки обмотки трансформатора  Семестр
Загальна кількість годин – 105 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
63 год. 97 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен