Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань методів організації перевезень із використанням двох та більше видів транспорту.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати

  • характеристики рухомого складу, принципову конструкцію, переваги та недоліки різних видів транспорту;
  • особливості використання, задачі та сфери взаємодії видів транспорту;

вміти

  • вирішувати задачі організації одночасного використання на перевезеннях різних видів транспорту;
  • виконувати розрахунки продуктивності, переробної спроможності вантажних фронтів; 
  • виконувати оптимальний розподіл перевезень між вантажними пунктами;
  • виконувати розрахунки та будувати контактні графіки взаємодії різних видів транспорту.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9,5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 4

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___курсовий прект_

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 285

7-й

8-й

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,8

самостійної роботи студента – 8,0

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

48 год.

10 год.

Практичні, семінарські

44 год.

8 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

193год.

267 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

екзамен

залік

екзамен

Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій