Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення із теоретичними основами моделювання, сферами його найбільш ефективного використання, видами моделей, етапами їх розробки, методами перевірки правильності, коректності та адекватності моделей та придбання практичних навичок  у розробці імітаційних моделей із використанням ПЕОМ. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні відомості про моделювання, етапи розробки моделей, методи перевірки правильності, коректності моделі;
 • сфери застосування інструментів різних методів моделювання та їх основні засоби;
 • практичні питання техніки створення моделей;
 • методологічні й практичні питання аналізу моделей, постановки комп'ютерного експерименту, пошуку оптимальних варіантів рішень;
 • проблеми підготовки вихідних даних стохастичної природи для моделі й методику обробки результатів моделювання;
 • технологію інтеграції моделі з іншими програмними системами обробки й зберігання даних;
 • концепції різних підходів до розробки моделей;
 • методологічні питання використання різних підходів при розробці однієї й тієї ж моделі;

вміти:

 • визначати доцільність використання моделювання, використовуючи відомості про реальний об’єкт дослідження;
 • класифікувати моделі за їх видами;
 • використовувати оптимальний вид моделі у конкретних умовах;
 • розробляти моделі процесів та систем транспорту із відповідними рівнями абстракції та адекватності реальному об’єкту дослідження;
 • обирати інструменти моделювання, які найбільш доцільно використовувати у певних умовах роботи;
 • використовувати сучасні методологічні й практичні аспекти аналізу моделей;
 • здійснювати пошук оптимальних варіантів рішень, виконувати аналіз чутливості моделі;
 • здійснювати підготовку вихідних даних для моделі й виконувати обробку результатів моделювання;
 • здійснювати інтеграцію моделей з різними програмними системами обробки й зберігання даних;
 • виконувати розробку і аналіз моделей в умовах невизначеності;
 • використовувати різні підходи при розробці однієї й тієї ж моделі;
 • виконувати розробку моделей за допомогою сучасних комп’ютерних технологій та програмних пакетів.

Опис навчальної дисципліни:

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальності:

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(код і назва)

 

Освітній ступінь:

магістр

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

5-й

Загальна кількість годин - 120

Семестр

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

28 год.

6 год.

Самостійна робота

78 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3669

Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій