Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань конструкції, принципу дії засобів промислового транспорту, їх переваг, недоліків та можливих областей використання, методики розрахунку основних параметрів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • техніко-експлуатаційні параметри та конструкцію конвеєрного, гідравлічного, пневматичного та інших видів промислового транспорту.

вміти:

  • визначати за техніко-експлуатаційними властивостями найбільш доцільний в певних умовах роботи вид промислового транспорту, виконувати розрахунки його основних параметрів.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,57

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

28 год.

6 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

 

Викладач дисципліни: Падченко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри транспортних технологій