Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: набуття студентами знань про будову, стан та системний стратегічний підхід щодо забезпечення ефективного руху матеріальних і відповідних їм інформаційних  потоків у транспортних логістичних системах з метою задоволення вимог кінцевих  споживачів, який,  будучи усвідомленим і прийнятим підприємствами – учасниками транспортних логістичних систем, реалізується ними через впровадження в процеси управління принципів, які носять інтеграційний характер. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати

  • принципи створення динамічних ланцюгів постачань, основних  технологій інтеграції контрагентів транспортних логістичних систем;
  • знати функції 4РL- провайдерів в стратегічному плануванні транспортних логістичних систем;

вміти

  • проводити аналіз ефективності транспортних логістичних систем;
  • розробляти ефективні механізми вирішення конфліктних ситуацій в ланцюгах поставок;
  • розробляти стратегії взаємодії фокусної компанії з постачальниками та споживачами;
  • оцінювати надійність та стійкість транспортної логістичної системи.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної і практичної підготовки

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність:275 «Транспортні

технології» ( за видами)

Освітня програма, спеціалізація :275.02 «Транспортні технології ( на залізничному транспорті)» 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Рік підготовки:

5-й

5-й

Семестри

Загальна кількість годин – 120

9

9

Лекції

28

6

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 5,5 год.

 

 

Освітній ступінь:

магістр

Практичні

14

4

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78

110

Вид контролю

е.п.

е.п.

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3674

Викладач дисципліни: Каплуновська Алла Миколаївна, старший викладач кафедри транспортних технологій