Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: викладання навчальної дисципліни:  формування системних знань,  розуміння та уявлень в галузі теорії і практики організації, управління та технології роботи експедиторських компаній, транспортно-експедиторського обслуговування вантажних перевезень різними видами транспорту в умовах розвитку конкуренції, а також набуття практичних навичок з розробки та впровадження раціональних транспортно-технологічних схем доставки вантажів на основі принципів логістики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • методологічні основи стратегічного планування транспортно-експедиційної діяльності;
 • показники якості транспортно-експедиторської діяльності;
 • методи визначення вартості доставки вантажів;
 • базисні умови поставки товару;
 • транспортні умови договорів купівлі-продажу;
 • ринкові механізми формування доходів та економічну ефективність транспортно-експедиційного обслуговування;

вміти:

 • використовувати правове регулювання внутрішніх та міжнародних перевезень;
 • виявляти фактори, які впливають на ефективність транспортування та експедирування;
 • здійснювати раціональний вибір технологій виконання послуг та транспортно-експедиційне супроводження різних видів вантажів;
 • визначати основні напрямки удосконалення транспортно-експедиційної діяльності;
 • розраховувати та оцінювати рівень конкурентоздатності, доходи транспортно-експедиційної компанії;
 • оцінювати економічну ефективність нових видів транспортно-експедиторського обслуговування та ефективність інвестицій;
 • розраховувати та обирати оптимальний варіант доставки вантажу.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 8,5

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної та практичної підготовки

 

Модулів – 4

Спеціальність:

275 «Транспортні

Технології (за видами)»

Освітня програма, спеціалізація 275.03 «Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект

1

2

1

2

Лекції

14 год.

14 год.

4 год.

4 год.

Практичні

Загальна кількість годин – 255

14 год.

28 год.

2 год.

6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних:

9 с. – 2 год.;

10 с. – 3 год.;

самостійні робота:

9 с. – 4,5 год.;

10 с. – 8,8 год.

Освітній ступінь:

магістр

Лабораторні

-

-

-

-

Інші

2

-

-

-

Самостійна робота

60 год.

123 год.

84

год.

155 год.

Вид контролю

залік

е. п.

залік

е. п.

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3673

Викладач дисципліни: Васильєва Лариса Олексіївна, старший викладач кафедри транспортних технологій