Ви є тут

Головна

Мета полягає в тому, щоб на основі системного вивчення науково-методичних основ організації державних систем стандартизації, технічного регулювання, сертифікації та управління якістю студенти накопичили знання в сфері сучасного стану, проблем та напрямків удосконалення вказаних систем, що пов’язано з переходом до ринкової економіки, з експортною діяльністю підприємств та з підвищенням рівня конкурентоспроможності продукції.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– науково-методичні та правові основи стандартизації;

– основні положення державної системи стандартизації України;

– основні положення державної системи технічного регулювання;

– принципи державної політики у створенні та впровадженні системи якості;

– основні концепції організації системи оцінювання відповідності і сертифікації в Україні;

– науково-методичні та правові основи управління якістю;

– сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг;

– оцінювання рівня якості продукції та послуг;

– інформаційне забезпечення систем якості та сертифікації;

– науково-методичні та правові основи систем сертифікації та акредитації;

– сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг;

вміти:

– складати технічне завдання (ТЗ) на систему якості продукції та послуг;

– розробити технічні умові на нові види продукції, які розроблені і виготовляються підприємством;

– розробляти нормативні документи, які регламентують методи: прогнозування рівня якості продукції та послуг; вибору базових зразків продукції;

– організувати: проведення підготовчої роботи з атестації виробу; виконання підготовчої роботи з сертифікації продукції, послуг та систем якості;

– розробляти: для конкретного підприємства чи організації систему загального управління якістю (TQM); складати аналітичні звіти із стандартизації, управління якістю та сертифікації.

Викладач дисципліни: Бабіч Андрій Вікторович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

1801 «Специфічні категорії»

Нормативна

Напрям підготовки:

6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 108

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

Освітній ступень: магістр

16 год.

10 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

32 год.

8 год.

Самостійна робота

60 год.

90 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік