Ви є тут

Головна

Мета полягає в тому, щоб на основі системного вивчення загальних основ метрології, метрологічних норм і правил та засобів вимірювальної техніки студенти накопичили знання та набули практичні навички, необхідні для досягнення єдності і потрібної точності вимірювань фізичних величин різних процесів, забезпечення високої якості продукції.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

–  терміни та визначення в галузі метрології;

– одиниці фізичних величин;

– способи вираження та форми подання результатів та характеристики точності вимірювань;

– державні еталони, робочі еталони та зразкові ЗВТ;

– методи та засоби метрологічної перевірки, калібрування, випробувань та метрологічної атестації ЗВТ;

– норми точності вимірювань;

– методики виконання вимірювань;

– методики оцінки вірогідності та форми подання даних про властивості речовин та матеріалів, вимоги до проведення експертизи, а також атестації цих даних;

– організацію і порядок проведення державних випробувань, метрологічної перевірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ;

– порядок та форми здійснення державного метрологічного нагляду;

– порядок здійснення акредитації метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на право проведення метрологічних робіт;

– порядок одержання суб`єктами підприємницької діяльності дозволів (ліцензій) на право виготовлення, метрологічної перевірки, калібрування, ремонту, імпорту ( ввезення ), прокату і продажу ЗВТ;

вміти:

– реалізувати метод вимірювання з використанням елементарних операцій та елементарних засобів вимірювання;

– класифікувати похибки та знати їх властивості;

– розраховувати погрішності вимірювань;

– інтерпретувати та представляти результати вимірювань;

– розробляти методики і проводити повірки засобів вимірювальної техніки;

– розробляти методики виконання вимірювань;

– проводити атестацію нестандартизованих засобів вимірювальної техніки;

– проводити калібрування термопари, іонізаційного термопарного вакуумметру, електровимірювальних приладів для проведення вимірювань струму, напруги і опору.

Викладач дисципліни: Бабіч Андрій Вікторович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

1801 «Специфічні категорії»

нормативна

Напрям підготовки:

6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 144

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

Освітній ступень: магістр

32 год.

12 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

16 год.

10 год.

Самостійна робота

96 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит