Ви є тут

Головна

Мета: підготовка спеціалістів, що зрозуміли і засвоїли фундаментальні фізичні закономірності, які визначають властивості кристалічних і некристалічних твердих тіл і тонких плівок. Це дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись та використовувати знання в різноманітних галузях техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– основні принципи фізики твердого тіла;

– дефекти твердих тіл, їх електро- і теплопровідність, резонансні явища, пружні властивості тощо;

– методи фізичних досліджень, зв’язки між окремими розділами науки і техніки;

– числові значення фізичних величин;

– основні фізичні моделі

вміти:

– проводити розрахунки електричних, магнітних, оптичних, механічних та інших характеристик твердотільних матеріалів;

– використовувати фізичні моделі для рішення практичних задач.

Викладач дисципліни: Погосов Валентин Вальтерович, д-р фіз.-матем. наук, професор, завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6,0

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

нормативна

Напрям підготовки:

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Розрахунок одноелектронного транзистора

Семестр

Загальна кількість годин – 216

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента –

Освітній рівень: бакалавр

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

32 год.

6 год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

82 год.

144 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: іспит