Ви є тут

Головна

Мета: вивчення фізичних явищ, що відбуваються на різних етапах процесу напилення і росту плівок; існуючих теорій росту тонких плівок, розгляд сучасних методів росту і контролю якості плівок, їх можливостей та обмежень; взаємозв’язку фізичних властивостей тонких плівок із структурою та дефектами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні основи технологій напилення тонких плівок і методи вимірювання їх товщини;

– специфіку структури тонких плівок, основні типи дефектів структури тонких плівок, взаємозв’язок фізичних властивостей тонких плівок зі структурою та дефектами;

– область застосування технологій напилення тонких плівок

вміти:

– переносити отриманні знання про технології напилення тонких плівок на суміжні предметні області і до використання цих знань для побудови міждисциплінарних методичних розробок;

– визначати експериментальним або розрахунковим шляхом оптимальні режими проведення окремих технологічних операцій

володіти:

– інформацією про значення тонких плівок у сучасній науці, техніці і технологіях, областях застосування і перспективах розвитку матеріалів твердотільної електроніки і приладів на їх основі;

– методами планування і проведення досліджень та експериментів з використанням технології напилення тонких плівок;

– методиками роботи на напилювальних установках;

– методами контролю параметрів тонких плівок і вибору технологічних режимів

Викладач дисципліни: Смирнова Ніна Анатоліївна, старший викладач

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

Варіативна

Напрям підготовки:

050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

8.05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

–– год.

–– год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

58 год.

82 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік