Ви є тут

Головна

Мета: вивчення студентами фізичних процесів, що визначають принцип дії, властивості, характеристики і параметри різних напівпровідникових приладів у дискретному та інтегральному виконанні.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні фізичні процеси та явища, що зумовлюють роботу твердотільних електронних приладів;

– фізичні та математичні моделі для твердотільних приладів;

– основні характеристики напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем;

– вплив характеристик матеріалів на властивості напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем;

– основні області застосування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем

вміти:

– визначати параметри та характеристики твердотільних приладів та мікросхем;

– розраховувати параметри напівпровідникових приладів;

– визначати області застосування твердотільних електронних приладів.

Викладач дисципліни: Коротун Андрій Віталійович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,5

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

нормативна

Напрям підготовки:

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Розрахунок електричних параметрів і характеристик напівпровідникових приладів

Семестр

Загальна кількість годин – 270

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

32 год.

10 год.

Практичні, семінарські

32 год.

8 год.

Лабораторні

32 год.

6 год.

Самостійна робота

120 год.

192 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: іспит