Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення студентів з основними проблемами та напрямками розвитку сучасного матеріалознавства і суміжних наук таких, як хімія твердого тіла та неорганічних матеріалів, фізика конденсованого стану, електроніка, нанохімія тощо, а також технологій, імпульс розвитку яких стимулює ці дослідження.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

мати уявлення:

– про місце та роль нанотехнології у розвитку науки і техніки;

– про фізико-хімічні методи дослідження синтезу, структури і властивостей нанокластерів, наночастинок і наносистем;

– про перспективні напрямки розвитку нанотехнології

знати:

– понятійний апарат дисципліни;

– предмет курсу: фізико-хімічні засади способів одержання наноструктурованих матеріалів, дослідження їх властивостей і застосування;

– термодинаміку поверхні і меж поділу;

– фізико-хімічні властивості поверхні твердого тіла і зміну цих властивостей при утворенні нанокластерів і наносистем

вміти:

– проводити аналіз основних характеристик і параметрів наноструктур і матеріалів;

– проводити термодинамічний аналіз фізико-хімічних процесів;

– проектувати технологічні процеси виготовлення наноструктурованих матеріалів;

– володіти прийомами дослідження твердофазних реакцій;

  1. обґрунтовано обирати окремі технологічні способи і апаратуру для їх реалізації

використовувати на практиці фундаментальні фізико-хімічні процеси й явища, що лежать в основі способів одержання і застосування наноструктурованих матеріалів

Викладач дисципліни: Коротун Андрій Віталійович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6,0

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

за вибором

Напрям підготовки:

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Розрахунок зонної структури нанотрубок методом ЛКАО

Семестр

Загальна кількість годин – 216

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента –

Освітній ступень:

бакалавр

48 год.

10 год.

Практичні, семінарські

32 год.

6 год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

100 год.

176 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: іспит