Ви є тут

Головна

Мета: вивчення фундаментальних питань фізики напівпровідників, що визначають роботу напівпровідникових приладів

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні фізичні процеси та явища у напівпровідниках, що зумовлюють роботу напівпровідникових приладів;

– основні характеристики напівпровідників;

– вплив зовнішніх факторів на властивості напівпровідників

вміти:

– експериментально визначати параметри та характеристики напівпровідників;

– здобути навики проведення інженерних розрахунків характеристик напівпровідникових матеріалів.

 

Викладач дисципліни: Коротун Андрій Віталійович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,5

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

за вибором

Напрям підготовки:

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 270

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної роботи студента –

Освітній ступень:

бакалавр

48 год.

10 год.

Практичні, семінарські

32 год.

8 год.

Лабораторні

32 год.

4 год.

Самостійна робота

122 год.

228 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: іспит