Ви є тут

Головна
  • Спеціальність

022  Дизайн

  • Oсвітня програма

Дизайн

Мета викладання дисципліни

Створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки. Створення мовної бази.

Завдання вивчення дисципліни

Успішне засвоєння студентами вказаного матеріалу, що сприяє розвитку у них просторової уяви і без чого неможлива ніяка інженерна діяльність. Якщо нарисна геометрія у формалізованому вигляді дозволяє вирішити всі питання позиціонування елементів технічної конструкції і її метрики сприяючи тим самим кращому засвоєнню таких дисциплін як теоретична механіка і теорія механізмів і машин, то інженерна графіка «одягає» ці схеми в реальні конструкційні матеріали деталей машин і механізмів з усіма нюансами технології виготовлення, та дотримання вимог відповідних стандартів.

Викладач дисципліни:    Бовкун С.А., старший викладач

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –4.5

Спеціальність: 022   Дизайн

Нормативна (за вибором)

Модулів – 3

Освітні програми:  Дизайн

Рік підготовки:
Змістових модулів – 5 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
4-й 4-й
Загальна кількість годин – 135 Лекції
14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 10 год.

Тижневих годин для денної форми навчання студента:

аудиторних – 2,

самостійної та індивідуальної роботи – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

- -.
Самостійна робота
45 год. 73 год.
Індивідуальні завдання
48 год. 48 год.
Вид контролю
іспит іспит