Ви є тут

Головна
  • Спеціальність

133  Галузеве машинобудування

  • Освітні програми

Двигуни внутрішнього згорання

Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Мета навчальної дисципліни

Одержання знань і практичних навичок виконання й читання зображень предметів на основі метода ортогонального проекціювання, виконаних відповідно до діючих стандартів України, ознайомлення з ними та довідковими матеріалами, отримання навичок техніки креслення в середовищі сучасних графічних комп’ютерних систем.

Завдання вивчення дисципліни

Оволодіння методами побудови зображень простих форм на площині, вивчення способів розв’язування задач, які належать до цих форм на кресленнях. Отримані знання і навички будуть потрібні при вивченні інженерної графіки, механіки, деталей машин, проектування за фахом та інших дисциплін, а також в наступній інженерній діяльності. Вивчення основ нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення.

Викладачі дисципліни: Бажміна  Е.А. , старший викладач
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Нормативна (за вибором)

Модулів – 2

Освітні програми:

 - Двигуни внутрішнього згорання,

 - Колісні та гусеничні транспортні засоби

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
1-й 1-й
Загальна кількість годин – 210 Лекції
28 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання студента:

аудиторних – 5,

самостійної та індивідуальної роботи – 10

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні 

(комп’ютерний практикум)

14 год. 4 год.
Самостійна робота
70 год. 98 год.
Індивідуальні завдання
70 год. 98 год.
Вид контролю
іспит іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест
(іспит)
Сума
за семестр
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 сума, бали бали бали
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 40 100
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
  • Спеціальності:

132 Матеріалознавство,

136 Металургія

131 Прикладна механіка

  • Освітні програми

Прикладне матеріалознавство

Термічна обробка металів

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів

Обладнання та технології ливарного виробництва

Технології та устаткування зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Мета викладання дисципліни

Створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки. Створення мовної бази.

Завдання вивчення дисципліни

Успішне засвоєння студентами вказаного матеріалу, що сприяє розвитку у них просторової уяви і без чого неможлива ніяка інженерна діяльність. Якщо нарисна геометрія у формалізованому вигляді дозволяє вирішити всі питання позиціонування елементів технічної конструкції і її метрики сприяючи тим самим кращому засвоєнню таких дисциплін як теоретична механіка і теорія механізмів і машин, то інженерна графіка «одягає» ці схеми в реальні конструкційні матеріали деталей машин і механізмів з усіма нюансами технології виготовлення, та дотримання вимог відповідних стандартів.

Викладачі дисципліни: Шаломєєв В. А., професор, доктор технічних наук; Лютова О. В., доцент, кандидат технічних наук

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Спеціальності

132 Матеріалознавство

136 Металургія

131 Прикладна механіка

Нормативна (за вибором)

Модулів – 2

Освітні програми:

 - прикладне матеріалознавство;

 - термічна обробка металів;

 - композиційні та порошкові матеріали, покриття;

 - ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів;

 - обладнання та технології ливарного виробництва;

 - технології та устаткування зварювання;

 - відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Рік підготовки:
Змістових модулів – 8 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
1-й 1-й

Загальна кількість годин –

150 год. (заоч. 150 год.)

Лекції
14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 10 год.

Тижневих годин для денної форми навчання студента:

аудиторних – 3

самостійної та індивідуальної роботи – 7,1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

8 год. 0 год.
Самостійна робота
50 год. 68 год.
Індивідуальні завдання
50 год. 68 год.
Вид контролю
іспит іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Поточне тестування та самостійна робота (модуль1)
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
5 5 5 5 5 5 10 10
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
Т9 Т10 Т11 Т12
10 10 20 10
Поточне тестування та самостійна робота (модуль2)
Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6
Т13 Т14
25 35
Поточне тестування та самостійна робота РГР Іспит Сума
Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 100 100

Σ/4

Т15 Т16 Т17 Т18
5 10 10 15
  • Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

  • Освітні програми

Металорізальні верстати та системи

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Мета викладання дисципліни

Створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки. Створення мовної бази.

Завдання вивчення дисципліни

Успішне засвоєння студентами вказаного матеріалу, що сприяє розвитку у них просторової уяви і без чого неможлива ніяка інженерна діяльність. Якщо нарисна геометрія у формалізованому вигляді дозволяє вирішити всі питання позиціонування елементів технічної конструкції і її метрики сприяючи тим самим кращому засвоєнню таких дисциплін як теоретична механіка і теорія механізмів і машин, то інженерна графіка «одягає» ці схеми в реальні конструкційні матеріали деталей машин і механізмів з усіма нюансами технології виготовлення, та дотримання вимог відповідних стандартів.

Викладачі дисципліни: Мамедов Б.Ш., доцент, кандидат технічних наук

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Нормативна

(за вибором)

Модулів – 2

Освітні програми:

 - Металорізальні верстати та системи

 - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
2-й 2-й
Загальна кількість годин – 210 Лекції
28 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання студента:

аудиторних – 5

самостійної та індивідуальної роботи – 10

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

(комп’ютерний практикум)

14 год. 4 год.
Самостійна робота
70 год. 98 год.
Індивідуальні завдання
70 год. 98 год.
Вид контролю
іспит іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест
(іспит)
Сума
за семестр
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 сума, бали бали бали
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 40 100
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60