Ви є тут

Головна

Мета: одержання студентами фундаментальних знань, необхідних для спеціальних дисциплін, розвиток пізнавальних здібностей студентів у галузі розрахунку приладів вакуумної та плазмової електроніки, підготовка спеціалістів, які вміють розробляти і застосовувати пристрої на електронних приладах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– властивості і методи розрахунку параметрів вакуумних та плазмових приладів, обмежуючих, генеруючих та підсилюючих пристроїв на електронних приладах;

– додаткові вимоги, які висувають до пристроїв на приладах вакуумної та плазмової електроніки;

– можливі області застосування вакуумних і газорозрядних приладів у радіоелектронних пристроях;

вміти:

– застосовувати на практиці методи розрахунку аналогових електронних пристроїв;

– обґрунтовано обирати електронні прилади, що забезпечують оптимальний режим роботи радіоелектронних пристроїв;

– експериментально вимірювати основні параметри і характеристики приладів та пристроїв;

– користуватися спеціальною літературою при розробці приладів і пристроїв.

Викладач дисципліни: Бабіч Андрій Вікторович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань:

0508 Електроніка

нормативна

Напрям підготовки:

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 “Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої”; 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація”

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2,625

Освітній ступень:

бакалавр

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

2 год.

Самостійна робота

42 год.

82 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: диф. залік