Ви є тут

Головна

Мета: полягає в тому, щоб на основі системного вивчення загальних основ метрології, метрологічних норм і правил та засобів вимірювальної техніки студенти накопичили знання та набули практичні навички із вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів; методів обробки результатів прямих і непрямих вимірювань з інформаційною оцінкою процесу вимірювань; послідовності виконання метрологічних операцій.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– терміни та визначення в галузі метрології;

– одиниці фізичних величин;

– способи вираження та форми подання результатів та характеристики точності вимірювань;

– державні еталони, робочі еталони та зразкові ЗВТ;

– методи та засоби метрологічної перевірки, калібрування, випробувань та метрологічної атестації ЗВТ;

– норми точності вимірювань;

– методики виконання вимірювань;

– методики оцінки вірогідності та форми подання даних про властивості речовин та матеріалів, вимоги до проведення експертизи, а також атестації цих даних;

– методи вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів;

вміти:

–  реалізувати метод вимірювання з використанням елементарних операцій та елементарних засобів вимірювання;

– класифікувати похибки та знати їх властивості;

– розраховувати погрішності вимірювань;

– правильно інтерпретувати та представляти результати вимірювань;

– визначати електропровідність напівпровідникових матеріалів зондовими методами;

– визначати параметри напівпровідників за допомогою вимірювання ЕРС Холлу;

– вимірювати товщини епітаксіальних шарів і тонких плівок.

Викладач дисципліни: Бабіч Андрій Вікторович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

нормативна

Напрям підготовки

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  –

          

Семестр

Загальна кількість годин – 144

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступень: бакалавр

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

––

––

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

112 год.

136 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит