Ви є тут

Головна

Мета: дати уявлення про фундаментальні фізичні процеси, що лежать в основі оптичної і квантової електроніки; розглянути принцип дії, особливості конструкцій і вимоги до матеріалів та елементів квантових генераторів; розглянути можливості і технічні характеристики приладів та пристроїв квантової та оптичної електроніки, підготувати майбутніх фахівців до теоретично грамотного їх застосування і подальшого вивчення спеціальної літератури з окремих питань даної галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– квантову теорію випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль речовиною;

– основні елементарні квантові процеси з участю фотонів;

– квантову теорію релаксації і основні механізми розширення спектральних ліній;

– фізичні принципи функціонування і основні характеристики квантових підсилювачів і генераторів, а також інших елементів і пристроїв оптичної і квантової електроніки;

– основи базових елементів і пристроїв квантової і оптичної електроніки, вживаних  в сучасних інформаційних системах;

– можливості оптичних методів передачі і обробки інформації.

вміти:

– знаходити аналітичні рішення задач квантової теорії випромінювання;

– робити числові оцінки часів релаксації і вірогідності переходів для однофотонних процесів залежно від параметрів спектральних ліній для різних середовищ;

– робити числові оцінки інверсії населенностей і коефіцієнта посилення (поглинання) в двох-, трьох- і чотирьохрівневих середовищах;

– проводити аналітичні розрахунки і робити на їх основі числові оцінки порогу самозбудження, добротності різних резонаторів, потужності, частоти генерації для квантових генераторів оптичного діапазону довжин хвиль;

– вимірювати основні параметри випромінювання квантових генераторів та світлодіодів;

– використовувати базові елементи квантової і оптичної електроніки і застосовувати основні методи аналізу квантових і оптоелектронних пристроїв для вирішення задач в системах  передачі і обробки інформації.

Викладач дисципліни: Бабіч Андрій Вікторович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань:

0508 „Електроніка“

нормативна

Напрям підготовки:  

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

             (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 180

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,25

Освітній ступень: бакалавр

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

116 год.

164 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит