Ви є тут

Головна

Мета: формування наукової основи для усвідомленого та цілеспрямованого використання отриманих знань при створенні елементів, приладів і пристроїв сучасної електроніки; навчання студентів вмінню давати короткий теоретичний опис фізичної проблеми, складати її математичну модель, яка ґрунтується на наявних у студентів знаннях з конкретної галузі, формулювати задачу для моделювання, що включає реалізацію математичної моделі у математичному пакеті і дозволяє проілюструвати ті чи інші відомі студенту факти з даної проблеми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– основні типи квантоворозмірних наноструктур з розмірностями 2, 1 і 0;

– особливості електронного спектра наноструктур;

– застосування систем зниженої розмірності в сучасній електроніці та інших галузях;

вміти:

– давати короткий теоретичний опис фізичної проблеми;

– складати математичну модель фізичної проблеми;

– реалізувати складену математичну модель у відповідному математичному пакеті;

– аналізувати результати розрахунків.

Викладач дисципліни: Коротун Андрій Віталійович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6,5

Галузь знань: 0508 „Електроніка“

за вибором

Напрям підготовки: 6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 234

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної роботи студента –

Освітній ступень: бакалавр

48 год.

8 год.

Практичні, семінарські

32 год.

6 год.

Лабораторні

32 год.

6 год.

Самостійна робота

102 год.

194 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: іспит