Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення студентів із основними аспектами сучасних уявлень про механізми формування та фізичні властивості диспергованих нанорозмірних і суцільних плівок та кластерів, про взаємозв’язок параметрів і властивостей плівок і кластерів із умовами їх формування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичну термінологію в області фізики нанокластерів і тонких плівок;

– основні фізичні процеси та явища у нанокластерах і тонких плівках;

– фізичні моделі об’єктів і процесів;

– основні розмірні властивості нанокластерів і тонких плівок;

– математичне моделювання розроблюваних структур;

– математичний апарат і чисельні методи для моделювання фізико-хімічних процесів;

– принципи і приклади формування та функціонування пристроїв на основі кластерів і нанорозмірних плівок

вміти:

– сформулювати, поставити задачу вивчення конкретних властивостей нанокластерів і тонких плівок;

– самостійно працювати з навчальною і довідниковою літературою з фізики нанокластерів і тонких плівок;

– здобути навики проведення інженерних розрахунків характеристик наноструктурованих матеріалів.

Викладач дисципліни: Погосов Валентин Вальтерович, д-р фіз.-матем. наук, професор, завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0508 „Електроніка“

 

за вибором

Напрям підготовки

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Кулонівська нестійкість металевих кластерів

Семестр

Загальна кількість годин – 198

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –

Освітній ступень:

бакалавр

16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

6 год.

Лабораторні

––

––

Самостійна робота

112 год.

130 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: іспит