Ви є тут

Головна

Мета: створення у студентів такої підготовки в сучасних галузях технологій, яка дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість плідної роботи в своїй галузі техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні фізичні явища в системі малорозмірних об’єктів;

– фундаментальні закони природи;

– методи сучасної теоретичної фізики;

– методи фізичних досліджень;

– внутрішні зв’язки між окремими розділами науки;

– основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці.

вміти:

– проводити розрахунки характеристик металевої поверхні (роботи виходу електронів, поверхневого натягу), кластерів (потенціалу іонізації, енергії прилипання електронів), вольт амперних характеристик одноелектронних приладів (одноелектронних транзисторів);

– використовувати фізичні моделі для рішення практичних задач.

Викладач дисципліни: Погосов Валентин Вальтерович, д-р фіз.-матем. наук, професор, завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0508 „Електроніка“

 

нормативна

Напрям підготовки

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Розрахунок енергетичних характеристик поверхні___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 198

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній ступень: магістр

32 год.

16 год.

Практичні, семінарські

32 год.

14 год.

Лабораторні

––

––

Самостійна робота

80 год.

114 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: іспит