Ви є тут

Головна

Мета: вивчення принципів роботи сучасних наноприладів, фізичних і математичних моделей, що дозволяють описувати наявні і прогнозувати можливі фізичні явища в наноелектроніці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

мати уявлення про:

– сучасні принципи побудови теоретичних моделей фізичних процесів у нанооб’єктах;

– методи теоретичної фізики та обчислювальної математики, використовувані в матеріалознавстві, фізиці твердого тіла і фізиці напівпровідників;

– новітні методи одержання, експериментального дослідження й характеризації нанооб’єктів;

– про перспективні напрямки розвитку наноелектроніки

знати:

– понятійний апарат (термінологію) дисципліни;

– теоретичні методи опису формування нанооб’єктів, фізичні процеси у низькорозмірних структурах;

– властивості твердих тіл: діелектриків, металів, напівпровідників;

– особливості рівноважних і нерівноважних процесів на межі поділу гетероструктур, особливості процесів переносу в низькорозмірних структурах;

– основні експериментальні методики дослідження наноструктур;

– основні фізичні явища, що використовуються для створення приладів наноелектроніки

вміти:

– давати короткий теоретичний опис фізичної проблеми;

– складати математичну модель фізичної проблеми;

– реалізувати складену математичну модель у відповідному математичному пакеті;

– аналізувати результати розрахунків.

Викладач дисципліни: Коротун Андрій Віталійович, канд. фіз.-матем. наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,0

Галузь знань: 0508 „Електроніка“

нормативна

Напрям підготовки: 

6.050801 „Мікро- та наноелектроніка“

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05080101 „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої“; 7.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація“

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 144

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітній ступень: бакалавр

48 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

60 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: іспит