Ви є тут

Головна

Мета - надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для роботи із нейронними мережами, зокрема при вирішенні завдань побудови інтелектуальних систем.

Завдання - надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних програмних систем, що вирішують інтелектуальні завдання, та ознайомити студентів з основними принципами побудови нейронних мереж. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів із застосуванням нейронних мереж.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • нейромережні методи інтелектуальної обробки даних;
 • методи обробки результатів нейромоделювання;
 • критерії оцінювання точності і адекватності нейромоделей;
 • типи нейромоделей;
 • елементи теорії штучних нейромереж;
 • розподільні обчислення на основі нейронних мереж;
 • основні поняття та визначення нейроiнформатики;
 • моделi нейроелементiв та їхнi властивостi;
 • моделi та методи навчання штучних нейромереж;
 • сучаснi програмнi засоби для побудови нейромережевих моделей;
 • критерiї порiвняння моделей та методiв навчання нейромереж;

вміти:

 • володіти методами та технологіями організації та застосування даних у задачах штучного інтелекту;
 • застосовувати емпіричні методи та засоби інженерії програмних засобів для створення інтелектуальних cистем;
 • розв'язувати математичні задачі шляхом створення відповідних застосувань;
 • здійснювати вибір програмних засобів для вирішення задач штучного інтелекту;
 • порівнювати методи та моделі штучного інтелекту;
 • вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, розпізнавання образів, діагностики, rласифікації та аналізу даних;
 • аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;
 • визначати та вимірювати атрибути якості моделей штучного інтелекту та програмних засобів, що їх реалізують;
 • використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації;
 • ідентифікувати параметри математичної моделі, аналізувати адекватність моделі реальному об’єкту або процесу;
 • розробляти розподілені системи штучного інтелекту в умовах обмеження ресурсів та необхідності декомпозиції задач обробки інформації;
 • будувати моделі прийняття рішень на основі нейромереж ;
 • порівнювати методи навчання та моделі нейромереж;
 • вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, розпізнавання образів, діагностики, класифікації та аналізу даних на основі нейромереж.
 • обґрунтовувати та аналiзувати вибiр конкретного типу моделi та методу навчання нейромережi для вирiшення вiдповiдних практичних задач;
 • використовувати сучаснi програмнi засоби для моделювання нейромереж та вирiшення оптимiзацiйних задач на основi еволюцiйного пiдходу;
 • створювати програми на алгоритмiчних мовах програмування для побудови та використання нейромережевих моделей багатомiрних залежностей за точковими даними;
 • здiйснювати пiдготовку та первинну обробку даних для побудови нейромережевих моделей;
 • використовувати нейроннi мережi та еволюцiйнi алгоритми для вирiшення практичних задач технiчної та бiомедичної дiагностики, прогнозування у економiцi, технiцi, соцiологiї.
 • подавати результати нейрообчислень у графічній та табличнiй формах;
 • аналiзувати результати побудови та використання нейромережевих моделей й вирiшення оптимiзацiйних задач на основi еволюцiйних алгоритмів.