Ви є тут

Головна

Кафедрою розроблено, погоджено та затверджено тимчасові ОКХ та  ОПП підготовки спеціалістів за напрямом 6.050403 “Інженерне матеріалознавство» та спеціальностями 7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство» та 7(8).05040305 «Термічна обробка металів».

У 2016 р. затвержено стандарт вищої освіти України зі спеціальності 132 Матеріалознавство освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"  та освітньо-професійна програма підготовки другого (магістерського) рівня Проект ОПП "Термічна обробка металів" Також було розроблено положення про кафедру.

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри фізичного матеріалознавства спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом.

Витяг з протоколу №6 від 23.02.2017

Витяг з протоколу №7 від 28.04.2017

Витяг з протоколу №11 від 30.08.2018

Витяг з протоколу №1 від 11.09.2018

Витяг з протоколу №1 від 19.12.2018

Витяг з протоколу №1 від 09.09.2019

Витяг з протоколу №5 від 02.12.2019

Витяги з протоколів засідання вченої ради Інженерно-фізичного факультету

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Для перевірки знань та з метою оцінки якості фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.050403 (13 Механічна інженерія) розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) з дисциплін фахової підготовки. До пакету ККЗ входять: комплект завдань, критерії оцінювання, перелік основної та довідкової літератури, необхідної для виконання ККЗ.

ККЗ складається з теоретичної та практичної частин. Завдання складені згідно робочого навчального плану та з урахуванням вимог ОКХ та ОПП, а також з врахуванням потреб Запорізького регіону. Завдання розроблені провідними викладачами кафедри. Комплексні кваліфікаційні завдання досить повно охоплюють необхідний обсяг знань, якими повинні володіти майбутні фахівці з даної спеціальності. Ці пакети затверджено в установленому порядку.

На 4-му курсі (8 семестр) студенти складають державні екзамени для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавра. На 6-му курсі (11 семестр) студенти спеціальності 132 Матеріалознавство виконують дипломні роботи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Захист дипломної роботи є підсумковим результатом теоретичного і практичного навчання студента в університеті за даною спеціальністю. Теми дипломних робіт спрямовуються на вирішення актуальних задач у сфері розробки та втілення нових технологій термічної обробки в авіа – та машинобудуванні. Організація виконання дипломних робіт здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті» (обговорено та схвалено на засіданні вченої ради університету 30.05.2011р.

Щорічно кафедра складає на кожний семестр плани підготовки та подання до видавництва університету в електронному вигляді розробки методичного забезпечення навчального процесу, які узагальнюються в єдиний загально-університетський план підготовки та видання методичної літератури. Виконання цього плану постійно контролюється, що дає змогу виконувати його повністю. Усі методичні розробки в електронному вигляді знаходяться на сайті http://fm-zntu.at.ua/ кафедри, а також в електронному фонді бібліотеки.

У 2011 році під авторством Бєлікова С.Б., Коваля А.Д., Лазечного І.М. та Степанової Л.П. вийшов навчальний посібник «Матеріалознавство. Лабораторний практикум» із грифом МОНмолодьспорту України. Зазначений посібник як на паперовому, так і електронному носіях є в бібліотеці ЗНТУ і ним постійно користуються студенти денного та заочного відділень. Підготовлено до друку навчальні посібники з фахових дисциплін «Спеціальні сталі та стопи в ГТУ», «Кольорові метали та сплави», «Методи локального поверхневого оброблення». У 2005 р. вийшов із друку п’ятимовний двотомний термінологічний словник «Метали» (1036 с), до складу авторського колективу входять проф., д.т.н. Бєліков С.Б., Коваль А.Д., Ольшанецький В.Ю.

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності організується згідно «Наскрізної програми практик студентів», що розроблені кафедрою фізичного матеріалознавства ЗНТУ. Ця програма складена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р., № 93 та «Методичних рекомендацій щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.02.1996 р., № 3.1-5/97. Навчальним планом підготовки магістрів передбачено проведення переддипломної практики (стажування) – 4 тижні (11 семестр).

Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують організацію та проведення навчального процесу, доводяться до всіх співробітників кафедри. Всі документи розглядаються на засіданнях кафедри. Встановлюються терміни виконання та контролю за їх здійсненням. Стан виконавчої дисципліни на всіх етапах проходження законодавчих й нормативних документів відповідає встановленим з цього приводу вимогам.

Витяги з наказів про призначення на роботу співробітників АТ "МОТОР СІЧ"

Витяг з наказу про призначення голови ЕК

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 28.02.2012

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 19.04.2012

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 21.08.2012

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 08.09.2014