Ви є тут

Головна
З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри машин і технології ливарного виробництва спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:
     1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;
     2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;
     3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;
     4. Екзаменаційні білети (завдання);
     5. Тематика курсових робіт та проектів;
     6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
     7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.
     З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.
 
Спеціальність 136 Металургія
Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"
Освітній ступінь - магістр
 
3. Робоча програма навчальної дисципліни "Обладнання спеціальних методів лиття"
 
Спеціальність 131 Прикладна механіка
Освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва"
Освітній ступінь - магістр