Ви є тут

Головна

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Вивчаються підходи щодо формування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві, оплати праці, стимулювання оптимального використання людських ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці, а також формуються практичні навички і вміння з управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Управління трудовим потенціалом

Вивчаються теорія та практика регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні.

Організація праці

Формується система знань з теорії і практики організації праці; вивчаються теоретико-методологічні та соціально-економічні аспекти організації праці; формуються у студентів практичні навички і вміння самостійно розробляти і обґрунтовувати заходи щодо вдосконалення організації праці.

Нормування праці

Формуються практичні навички та вміння аналізувати використання робочого часу на підприємстві, встановлювати обґрунтовані норми праці для різних категорій працюючих.

Управління персоналом, Менеджмент персоналу

Формується система знань з теорії і практики управління персоналом організацій різноманітних форм власності, що функціонують у сфері економіки України; практичних навичок впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності організації та задоволення результатами праці кожного працівника.

Ринок праці

Формується система знань з теорії і практики формування i регулювання механізмів ринку праці, зокрема, місця ринку праці в економічній системі країни; концепцій регулювання соціально-трудових відносин, механізму саморегулювання, державного та колективно-договірного регулювання ринку праці, моделей регулювання ринку праці в залежності від типу економічної системи країни, суб’єктів структури та інфраструктури ринку праці, методів державного регулювання ринку праці, основних напрямів та принципів сучасної політики зайнятості; формуються вміння i навички застосовувати ці знання у практиці регулювання механізмів ринку праці на рівнях підприємства, виду економічної діяльності та економіки в цілому.

Фізіологія і психологія праці

Вивчаються закономірності функціонування людського організму в процесі праці; методи активізації психічних функцій працівника, психофізіологічних, соціально-психологічних та мотиваційних механізмів ефективної праці, а також формуються навички і вміння щодо проектування раціональних трудових процесів і операцій, планування робочих місць з урахуванням антропометричних, біомеханічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних вимог; проектування раціональних режимів праці і відпочинку залежно від умов і важкості праці; розроблення економічно обґрунтованих заходів щодо підтримання високої працездатності і профілактики перевтоми працівників, підвищення змістовності праці та її мотивації.

Управління конфліктами

Вивчаються закономірності та механізми виникнення і розвитку конфліктів, методи вирішення конфліктів різного виду та рівня; методи попередження конфліктів, а також формуються навички застосування ефективних методів управління і пошуку засобів взаємодії між конфліктуючими сторонами з метою попередження, врегулювання та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій на різних рівнях їх прояву в соціальній дійсності і перш за все в системі соціально-трудових відносин; самостійного вирішення деяких найтиповіших конфліктних ситуацій та конфліктів в організації; між особового спілкування та самоконтролю в умовах конфлікту; використання техніки аналізу і діагностики конфліктів.

Методологія наукових досліджень

Формуються уявлення про творчі здібності, абстрактне та аналітичне мислення, інтерес до дослідницької діяльності, науковий і новаторський підхід до розв'язання сучасних проблем менеджменту персоналу та економіки праці на основі засвоєння методології та методів проведення наукових досліджень.

Державне регулювання зайнятості

Формується система знань з теорії і практики формування державної політики зайнятості; використання нормативних положень, які забезпечують гарантії зайнятості; економічних й соціальних наслідків безробіття; розробки напрямків державної політики в соціальному захисті безробітних, розробки заходів щодо запобігання розширенню безробіття та підвищенню конкурентоспроможності робочої сили; аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили та розробки пропозицій щодо впливу на зміну цього співвідношення; аналізу зайнятості населення по галузях i сферах народного господарства, формах власності.

Організаційна поведінка

Вивчаються питання аналізу та оцінки трудової діяльності людей в організації, використання соціально-психологічних знань у процесі управління поведінкою людини в організації; оцінювання організаційної культури за допомогою різних моделей.

Мотивація персоналу

Формуються знання та навички у галузі використання теорій мотивації персоналу, посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової і статусної мотивації, аналізу стану мотивації персоналу, розробці науково-практичних рекомендацій щодо її посилення; розвитку здібностей до самостійності та відповідальності в роботі, обґрунтування та прийняття рішень з мотиваційного менеджменту.

Організація праці менеджера

Формується система знань з теорії і практики організації особистої праці менеджера; на основі вивчення теорії, вітчизняного і зарубіжного досвіду організації управлінської праці, формуються у студентів навички правильної організації робочого місця, раціоналізації режиму праці й відпочинку, планування особистої діяльності, делегування повноважень, ділового спілкування тощо.

Служба управління персоналом

Вивчаються теоретичні основи та набуваються практичні навички у сфері організації діяльності служб управління персоналом; використання прогресивних форм та методів проведення кадрової роботи; визначення функціональних обов’язків, прав та відповідальності служб управління персоналом в загальній системі кадрового менеджменту; організації кадрового діловодства.

Соціальна політика

Вивчаються основи наукового і практичного управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом та соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях; формуються знання з теорії соціально-політичних процесів та навички й уміння самостійно аналізувати соціальні проблеми та розробляти пропозиції щодо їх вирішення на загальнодержавних, галузевих, регіональних рівнях та безпосередньо на підприємствах.

Менеджмент продуктивності

Вивчаються проблеми управління продуктивністю для їх практичного застосування в усіх ланках мікро- і макроекономіки; показники продуктивності в системі управління економікою.

Управління розвитком персоналу

Формується система знань з теорії і практики планування і організації розвитку персоналу в умовах запровадження інноваційної моделі розвитку економіки, структурно-інноваційної перебудови української економіки, корпоративного розвитку персоналу, а також навички впливу на роботодавців й найманих працівників для забезпечення комплексного безперервного процесу якісних змін у структурі людських ресурсів організації.

Аудит персоналу

Вивчаються методологічні та методичні засади оцінювання діяльності економічного суб’єкта у сфері праці і трудових відносин, встановлення відповідності застосовуваних економічним суб’єктом форм і методів організації трудової діяльності і трудових відносин законодавчим і правовим актам України; вироблення на основі результатів перевірок пропозицій з оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин економічним суб’єктом; визначення ефективності функціонування системи управління персоналом.