Ви є тут

Головна

Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців здійснюється за багатоступеневою системою:

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Бакалавр з прикладної механіки - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула перший рівень вищої освіти, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр;

галузь знань – 13 «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма –“Технології машинобудування”;

кваліфікація – 3115технічний фахівець-механік;

з узагальненим об’єктом діяльності –розробка та проектування технологічних процесів і технічних систем;

з нормативним терміном навчання – чотири роки.

Бакалавр з технології машинобудування підготовлений до виконання видів інженерної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку нових технологій та технічних засобів, їх реалізації в умовах комп'ютеризованого інтегрованого виробництва.

Бакалавр може  використовуватись на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших, де використовується механічна обробка металевих та неметалевих матеріалів (табл.1).

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

Бакалавр здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

3115

23485

Механік

3115

23552

Механік-наладчик

3115

24971

Технік-конструктор (механіка)

3115

25041

Технік-технолог (механіка)

3115

24982

Технік з автоматизації виробничих процесів

3115

24989

Технік з інструменту

Бакалавр з  прикладної механіки може займати первинні посади:

- механік-наладчик;

- технік-конструктор (механіка);

- технік – технолог (механіка);

- технік з автоматизації виробничих процесів;

- технік з інструменту;

Професійна діяльність бакалавра з  прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при розробці технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

 

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за денною та заочною формами навчання.

Магістр з прикладної механіки - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула другий рівень вищої освіти, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр;

галузь знань – 13  «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма – “Технології машинобудування”;

кваліфікація – 2145.2інженер механік; 2145.1Науковий співробітник (інженерна механіка), 2310.2 - Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

з узагальненим об’єктом діяльності – дослідження, розробка та проектування технологічних процесів і технічних систем;

з нормативним терміном навчання – півтора року.

Магістр з технології машинобудування підготовлений до виконання видів інженерної та наукової діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку нових технологій та технічних засобів, їх реалізації в умовах комп'ютеризованого інтегрованого виробництва.

Магістр може  використовуватись на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших, де використовується механічна обробка металевих та неметалевих матеріалів (табл.1).

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

К 73.10.2

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

Магістр здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

2310.2

20199

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.2

22317

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

2145.2

22493

Інженер-технолог (інженерна механіка)

2145.2

22211

Інженер-конструктор (інженерна механіка)

2145.2

22287

Інженер з інструменту

2149.2

22293

Інженер з якості

2149.2

22214

Інженер-контролер

2149.2

22209

Інженер-дослідник

 

Магістр з прикладної механіки може займати первинні посади:

- інженер-дослідник;

- викладач вищого навчального закладу ІІ-ІV рівнів акредитації;

- інженер - технолог;

- інженер-конструктор;

- інженер - контролер;

- інженер з якості;

- інженер з організації виробничих процесів у машинобудуванні.

 Професійна діяльність магістра  прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень при розробці нових технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– наукових дослідженнях в галузях технології машинобудування;

 

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Доктор філософії з прикладної механіки  - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі другого рівня вищої освіти  здобула третій рівень вищої освіти, фундаментальні і спеціальні  знання щодо узагальненого об'єкта діяльності, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної компетентності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Вступники повинні мати освітній ступінь «магістр» за відповідною або спорідненою спеціальністю в галузі механічної інженерії. Для здобуття освітньо-наукового ступеня приймаються особи за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти         

освітньо-кваліфікаційний рівень  Доктор філософії;

галузь знань – 13 «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма –“Технології машинобудування”;

кваліфікація – 21  Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук; 2145.1  Науковий співробітник (прикладна механіка); 2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2310.1  Професори та доценти.

з узагальненим об’єктом діяльності – процеси формування поверхонь деталей при механічній обробці, методи дослідження формування поверхонь і контролю якості обробки, дослідження структури поверхонь оброблюваних деталей, системи управління якістю;

з нормативним терміном навчання – чотири роки.

Доктор філософії з прикладної механіки  підготовлений до виконання видів інженерної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку, моделювання, створення нових та вдосконалення наявних інструментів та технологічних процесів виготовлення деталей, дослідження формування поверхонь і контролю якості обробки, дослідження структури поверхонь оброблюваних деталей, системи управління якістю,  викладання в навчальних закладах.

Доктор філософії  може  залучуватись до роботи в навчальних і наукових закладах, на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших (табл.1) .

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

К 73.10.2

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

Доктор філософії здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

2310.2

20199

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.2

22493

Інженер-технолог (інженерна механіка)

2145.2

22211

Інженер-конструктор (інженерна механіка)

2149.2

22209

Інженер-дослідник

3110.1   Професори, доценти

Доктор філософії з прикладної механіки може займати первинні посади:

- професор, доцент; 

- інженер-дослідник;

- викладач вищого навчального закладу ІІ-ІV рівнів акредитації;

- інженер - технолог;

- інженер-конструктор.

 Професійна діяльність доктор філософії з прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень при розробці нових технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– наукових дослідженнях в галузях технології машинобудування;