Ви є тут

Головна

Основні наукові роботи (публікації) у період з 2011-2014 Табунщик Г.В.

 

 1. Henke K.,: Using Interactive Hybrid Online Labs for Rapid Prototyping of Digital Systems/G. Tabushchyk, H-D Wuttke, St. Ostendorff, T. Vietzke // iJOE, Volume 10, Issue 5, 
 2. Брагина, Т.И. Риск-ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Электротехнические и компьютерные системы. – Одесса, 2014. – №13 (89). – С. 223-230.
 3. Табунщик Г.В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. / Табунщик Г. В., Кудерметов Р. К., Брагіна Т. І. ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 173 с.
 4. Arras, P. E-learning environment for the remote study in material properties courses/ Arras, P., Kolot, Y., Galyna, T., Kozik, T //International Journal of Computing, 12 (3), 
 5. Шитикова Е.В. Информационная модель  процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения [Текст] / Е.В. Шитикова, Г.В. Табунщик // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2013. – № 1(28). – С. 101-108.
 6. Пат. 81169 Україна, МПК (2011) МПК2012 G06Q 10/06, G06Q 10/10,  G06Q 90/00. Спосіб керування ризиками проектів [Текст] / Т.І.Брагіна; Г.В. Табунщик; заявник і патентовласник  Запорізький національний технічний університет. – № u201214521; заявл. 18.12.2012; опубл. 25.06.2013, бюл. № 12.
 7. Брагина, Т. И. Информационная технология оценки достоверности данных при интеграции web-ориентированных систем // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка” (ІКОТ-2014). Випуск 15 (203) – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”. 18– 24. 
 8. Розроблення методів та інформаційних технологій для моделювання процесів керування і прийняття рішень та моделей і методів оцінювання якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем [Текст] : звіт про НДР ДР № 0111U006685 (заключний) / Табунщик Г.В., Притула А.В., Миронова Н.О., Брагіна Т.І., Шитікова О.В.; кер. Г.В. Табунщик; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2012. – 162 с.
 9. Шитикова Е.В. Инновационные методы управления процессом исследовательских испытаний газотурбинных установок наземного применения  /Е.В. Шитикова, Г.В. Табунщик,  В.Н. Разношинский //Восточно-европейский журнал передовых технологий, № 3/10(57), 2012. - С. 27-32.
 10. Шитикова Е.В., Табунщик Г.В. Модель рисков процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія: «Проблеми моделювання та автоматизації проектування», № 1 (10)-2(11), 2012. – С.79-89.
 11. Миронова Н.О. Вкористання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом// Н.О. Миронова, Г.В. Табунщик / Системи обробки інформації, 2011, випуск 7 (97). – С. 76-79 
 12. Калюжный А.Н. Средства передачи информации в терминальных системах / А.Д. Калюжный, Г.В. Табунщик, В.Ф. Онищенко // Системи обробки інформації, 2011, випуск 3 (93). – С. 39-48