Ви є тут

Головна

2018 рік

 1. Прушківська, Е. В. Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст [Текст] / Е.В. Прушківська, С.О. Якубовський // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №1(61). - С.9-15.
 2. Прушківська, Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.32-41.
 3. Прушківська, Е. В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.79-94.
 4. Прушківська, Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.119-125.
 5. Прушківська, Е.В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, О.В. Губарь // Економічний простір. - 2018. - №132. - С. 5-13.
 6. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку національної автомобільної галузі в умовах глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Вип. 3 (14). - С. 419-427.
 7. Прушківська, Е.В. Аналіз впливу інтеграційних процесів на поглиблення українсько-канадських відносин [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва, Н.С. Венгерська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Випуск 4 (15). - С.50-56.
 8. Прушківська, Е.В. L'influence de la transnationalization sur la formation du marché agricole de l’Ukraine [Текст] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз, А.А. Рябенко // Європейський вектор економічного розвитку. - 2018. - №25. - С.110-129.
 9. Прушківська, Е.В. Foreign direct investment of the European Union in Poland [Текст] / Е.В. Прушківська, А.І. Мелещенко, Н.В. Лобач // Економічний простір. - 2018. - №135. - С.25-31.

2017 рік

 1. Прушківська, Е.В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.В. Шишова (ГФ-222) // Економічний вісник. – 2017. – №1(57). – С. 97 -108.
 2. Прушківська, Е.В. Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Економічний вісник. – 2017. – №2(58). – С. 42-52.
 3. Прушківська, Е.В. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України [Текст] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Економічний вісник ЗНТУ. - 2017. - №1. – С. 7-13.

2016 рік

 1. Прушківська Е. В. Агропромислова інтеграція в умовах посилення глобалізації / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Д.: ПДАБА, 2016. - №116 – 257с. (с.78-88).
 2. Прушківська Е. В.Соціокультурні чинники соціально-економічного розвитку / Е. В. Прушківська, Г.М. Пилипенко, Н.І. Литвиненко// Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр. / Укр. філос.-екон. наук. т-во, ДВНЗ "Ун-т банк. справи", ВГО "Ін-т дослідж. економіки і сусп-ва XXI ст."- Київ : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016. С. 190-198.
 3. Прушківська Е. В. Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі Е. В. Прушківська, Г.М., Пилипенко, Ю.О. Кусакова// Вісник НГУ. – Дніпропетровськ, 2016. – №3 (55). – С. 145-153.

2015 рік

 1. Прушківська, Е.В. Аналіз диверсифікації галузевої структури економіки регіону в докризовий та посткризовий періоди / Е.В.Прушківська, В. І. Куценко (аспірант каф. МЕВ)// Бізнес-інформ.- №1.- 2015. - С.91-96.
 2. Прушківська, Е.В. Інституційні чинники розвитку національної економіки України в контексті структурних перетворень / Е.В.Прушківська, В.Г. Бодров (Нац. акад. управ. при Президентові України, каф.управління нац. гос. )// Економічний простір. – №100. – 2015. – С. 24–33.
 3. Прушківська, Е.В. Relationship sectoral economic structure and stage of social-economic development of society / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко (НГУ, каф. економічної теорії та основ підприємництва) //Економічний вісник НГУ. – Дніпропетровськ. – 2015. – №3 (51). – 2015. – С. 25–30.
 4. Прушківська Е.В. Модернізація промисловості на основі неоіндустріальних процесів / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Вісника Одеського національного університету . Економіка. – Том 20. – Випуск 3. – 2015. – С. 57–61 (фахове видання).
 5. Прушківська Е.В. Первинний сектор економіки в національному та міжнародному поділі праці [Електронне видання] / Е.В. Прушківська // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 7. – 2015 – С. 54–57(фахове видання).
 6. Прушківська Е.В. Структурні зрушення у промисловому секторі в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 8. – 2015 – С. 57–61 (фахове видання).
 7. Прушківська Е.В. Структурні зміни в національній економіці та їх вплив на формування секторальної структури / Е. В. Прушківська // Інноваційна економіка. – 2015. – №9. – С. 27–34 (фахове видання).
 8. Прушківська Е.В. Формування національної стратегії розвитку на основі оптимальної секторальної структури економіки / Е. В. Прушківська // Економічний простір. – №102. – 2015– С. 64–72 (фахове видання). Index Copernicu, РІНЦ.
 9. Європейська інтеграція: навч. посіб. / Л.Л. Лазебник, Е.В. Прушківська. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – 272 с.
 10. Прушківська, Е.В. Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки  /Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва (ЗНУ, каф. економ. теорії та міжнародної економіки) //Економічний вісник НГУ. – Дніпропетровськ. – 2015. – №2 (50). – 2015. – С. 38–48.

2014 рік

 1. Прушківська Е. В. Соціальна відповідальність в умовах сталого розвитку національної економіки / Е. В. Прушківська, А. В. Переверзєва //Соціальна відповідальність влади, бізнесу і громадян: у 2 т. /Національний гірничий університет; за ред. Г. Г. Півняка: – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 1. – С. 581-586.
 2. Прушківська Е. В. Вплив глобалізації та інтеграції на формування секторальної структури / Е. В. Прушківська // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства /Національний гірничий університет; за ред. Ю. І. Пилипенка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С. 30 – 41.

2013 рік

 1. Прушківська, Е.В.The significance of institutional environment in formation of national economy structure  // Е.В. Прушківська // European Applied Sciences. – Germany: Stuttgart, 2013. – №5-2. – P.154–158.
 2. Прушківська Е.В., Старостіна А.О.Трехсекторная модель занятости в экономике Украины  / Е.В. Прушківська, А.О. Старостіна // Общество. Политика. Экономика. Право. – Россия: Краснодар, 2013. – №2. – С. 117 – 126.
 3. Прушківська Е.В. Роль законів архітектоніки у формуванні секторальної структури  / Е.В. Прушківська // Економічний вісник НГУ. – 2013. – №2 (42). – С. 21–28.
 4. Прушківська Е.В. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку  / Е.В. Прушківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №6 (147). – С. 82–87.
 5. Прушківська Е. В. Неоіндустріалізація як процес оновлення вторинного сектору економіки в період економічної нестабільності / Е. В. Прушківська // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 28, т. 1. – С. 191–197 (0,41 д.а).
 6. Прушківська Е. В. Роль формальних і неформальних інститутів у формуванні секторальної структури / Е. В. Прушківська // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – 2013. – № 1 (6).– С. 275–282 (0,65 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних Index Copernicus, Elibrary.ru, Ulrichswed Global Serials Directory).
 7. Прушківська Е. В. Теорії структуризації та розвиток сфери послуг на регіональному рівні / Е. В. Прушківська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 113–118 (0,45 д.а).
 8. Прушківська Е. В. Розвиток «зеленої економіки» : національний аспект / Е. В. Прушківська, Ю. О. Шевченко // Бізнес-інформ. – 2013. – № 3. – С. 186–191 (0,7 д.а.; особисто автору належить 0,4 д.а.: проаналізовано розвиток «зеленої економіки» в 3-х секторній моделі економіки України) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Base, WorldCat, Elibrary.ru, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, InfoBase Index, OpenAIRE, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Ulrichswed Global Serials Directory, СОЦИОНЕТ, RePec, Research Bible).
 9. Прушківська Е. В. Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності / Е. В. Прушківська, А. О. Старостіна // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 29–32 (0,75 д.а.; особисто автору належить 0,4 д.а.: класифіковано підходи до визначення поняття «національної економіки» та надано авторське визначення) (стаття належить до наукометричної бази даних RePec).
 10. Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної економіки / Е. В. Прушківська // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 87–94 (0,95 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Base, WorldCat, Elibrary.ru, CiteFactor, EBSCOhost, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, InfoBase Index, OpenAIRE, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Ulrichswed Global Serials Directory, СОЦИОНЕТ, RePec, Research Bible).
 11. Prushkivska E. V. Post industrial society as a vector of national economy development / E. V. Prushkivska // Економіст. – 2013. – № 7.– С. 40–43 (0,77 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних RePec).
 12. Прушківська Е. В. Сільське господарство як базова складова первинного сектору національної економіки / Е. В. Прушківська // Агросвіт. – 2013. – № 13. – С. 21–26 (0,83 д.а).
 13. Прушківська Е. В. Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект / Е. В. Прушківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Економіка. – 2013. – № 146. – С. 60–63 (0,5 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 14. Прушківська Е. В. Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців / Е. В. Прушківська, Г. М. Пилипенко, Н. І. Литвиненко // Економічний вісник НГУ. – 2013. – № 1 (41). – С. 34–44 (1,0 д.а.; особисто автору належить 0,3 д.а.: виявлено взаємозв’язок залежності розвитку секторів економіки від домінуючих у суспільній свідомості соціокультурних цінностей та ціннісних орієнтацій) (стаття належить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 15. Прушківська Е. В. Моделювання структури промислового виробництва на базі високотехнологічних галузей / Е. В. Прушківська // Економічний простір: зб. наук. пр. – 2013. – № 73. – С. 145–156 (0,73 д.а) (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 16. Прушковская Э. В. Промышленность как составляющая вторичного сектора экономки в условиях глобализации / Э. В. Прушковская // Вестник университета «Туран». – Казахстан : Алматы, 2013. – № 2 (58). – С. 9–15 (0,7 д.а).
 17. Прушковская Э. В.Тенденции развития промышленности в странах СНГ : посткризисный период / Э. В. Прушковская // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – Таджикистан : Худжан, 2013. – № 2 (54). – С. 52 – 61 (0,7 д.а).
 18. Прушківська Е. В. Секторальна структура національної економіки: теорія, методологія, практика формування : монографія / Е. В. Прушківська. – Запоріжжя : Вид-во «Просвіта», 2013. – 375 с. (19,3 д.а).

2012 рік

 1. Прушковская Э. В. Структура занятости и макроэкономические тенденции / А. О. Старостина, Э. В. Прушковская // Экономика. Управление. Право : науч.-практ. журн. – М., 2012. – № 11 (35). – С. 50–54 (0,64 д.а.; особисто автору належить 0,32 д.а.: аргументовано, що зайнятість є кількісним і якісним індикатором національної економіки).
 2. Прушковская Э. В. Интеграция экономики Украины и России в русле новой индустриализации / А. О. Старостина, Э. В. Прушковская // Региональные проблемы преобразования экономики : международное сотрудничество и межрегиональная интеграция : материалы первого Междунар. форума. – М. : Изд-во Перо, 2012. – С. 1003–1009 (1,4 д.а.; особисто автору належить 0,7 д.а.: виокремлено переваги інтеграції економіки України і Росії в контексті нової індустріалізації).
 3. Прушківська Е. В. Сутність глобалізації та її особливості в посткризовий період / Е. В. Прушківська, Ю. О. Шевченко // Вісник ЗНУ: зб. наук. праць. Економічні науки. – 2012. – № 3(15). – С. 131–140.
 4. Прушківська Е. В. Зайнятість у посткризовий період: національний аспект / Е. В. Прушківська // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 27–31.
 5. Прушківська Е. В. Ресурсний потенціал та інституційна складова формування секторальної структури національної економіки / Е. В. Прушківська // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 256, т. XІII.– С. 316–329.
 6. Prushkivska E. V. The role of integration in the formation the national economy sectoral structure / E. V. Prushkivska // Економіка розвитку. – 2012. – № 4 (64). – С.45–51.
 7. Рrushkivska E. V. Service sector in the national economy structure: theoretical and methodological aspect / E.V.Prushkivska // Економіка і регіон. – 2012. – № 5 (36). – С. 58–63.
 8. Прушківська Е. В. Глобалізація як фактор формування секторальної структури економіки України : у 2-х ч. / Е. В. Прушківська // Міжнародна економічна політика: наук. журнал. – Спец. вип. – КНЕУ. – 2012. – Ч.2. – С. 287–294.
 9. Прушківська Е. В. Структурні зміни в національний економіці: теоретико-методологічний аспект / Е. В. Прушківська // Національне господарство України: теорія та практика управління : зб. наук. пр. – 2012. – С. 155 161.