Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Наукові дослідження» є підготовка та залучення студентів до здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в дослідженнях методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Наукові дослідження» є:

- сформувати у студентів систему знань;

- сформувати та розширити у студентів спектр знань у сфері методології досліджень;

- надати студентам необхідні знання та практичні навички в справі економічних досліджень;

- сприяти творчому розумінню необхідності розробки економічних проблем, застосуванню методів облікових і фінансових досліджень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 - поняття та порядок здійснення наукового дослідження; 

- порядок вибору і формулювання проблеми і теми наукового дослідження;

- поняття науки і наукової діяльності;

- вміння віднайти інформацію та відбір матеріалу;

- формулювання плану наукового дослідження.

вміти:

- володіти методами та прийомами наукових досліджень;

- володіти формами та принципами організації науково-дослідної роботи студентів;

- аналізувати актуальні проблеми розвитку економічної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження;

- застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, вивчення інших дисциплін.

Вивчення дисципліни «Наукові дослідження» є першим етапом в організації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    180   години /   6   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Антипенко Є. Ю.