Ви є тут

Головна

Прізвище:  Дєвочкіна

Ім'я:  Наталя

По батькові:  Миколаївна

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь: кандидат  філософських  наук 
 

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  https://orcid.org/0000-0002-1159-5156

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com.ua/citations?user=IvQnYF0AAAAJ

Обліковий запис науковця (Web of Science):  https://www.webofscience.com/wos/author/rid/M-7615-2018

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2003 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація за дипломом «юрист».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація – за спец. 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії», тема: «Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії», 2009 р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ). Кандидат філософських наук (2010 р.).

Наукові інтереси:

 • Соціальна філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія»,  «Психологія» (студентам-бакалаврам).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 30, з них патентів – немає, монографій – немає, навчальних посібників – немає.

Статті:

 • Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., «Антропологічний нарис соціальної стратифікації суспільства перехідного типу / І. М. Бондаревич, Н. М. Дєвочкіна // Антропологічні виміри філософських досліджень –  2018. – Вип. 13. – С. 52–64. – doi: 10.15802/ampr.v0i13.131850
 • Дєвочкіна Н.М., Коваль В.М. «Гуманітарна освіта студентів технічних університетів: проблеми та перспективи / Н.М. Дєвочкіна, В.М. Коваль // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» – № 20/2018. – С. 89–97.
 • Дєвочкіна Н.М., Гейко С.М. «Проблематика іронії в нігілістичних поглядах Ф. Ніцше / Н.М. Дєвочкіна, С.М. Гейко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»: збірник наукових праць. Випуск 53. – Х.: Вид-во: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 56–60.
 • Дєвочкіна Н.М. Концепції й моделі політичних трансформацій / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 94. – С. 191-196.
 • Дєвочкіна Н.М. Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 91. – С. 215-219.
 • Дєвочкіна Н.М., Повзло О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип. 56. – С. 52-63.
 • Дєвочкіна Н.М. Повзло О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Науковий журнал. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-129.
 • Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища / Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко // «Гілея: (науковий вісник)»: Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 61. – C. 447-453.
 • Дєвочкіна Н.М. Ідеологія та індивідуальна свідомість в умовах політичної трансформації суспільства / Н.М. Дєвочкіна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 414-415. Філософія. – С. 53-57.
 • Дєвочкіна Н.М. Політична соціалізація як політико-культурний процес трансформації суспільства / Н.М. Дєвочкіна // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 73. – С. 105-114.
 • Дєвочкіна Н.М. Нариси до теорії трансформаційних процесів / Н.М. Дєвочкіна // Нова парадигма: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 8-9 лютого 2006 р. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 329-331.
 • Дєвочкіна Н.М. Визначення об’єкта і суб’єкта трансформаційних процесів / Н.М. Дєвочкіна // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 1. – С.220-225.
 • Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Особливості процесів трансформації сучасного суспільства // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 40. – С. 44-54.

Участь у конференціях:

 • Дєвочкіна Н.М. «Особливості самоосвіти сучасних студентів» [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 212-213.
 • Дєвочкіна Н.М. Основи компетентності сучасних студентів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 15-19 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 276-277.
 • Дєвочкіна Н.М., Горбатюк Т.В. Світоглядний аспект інноваційних технологій // Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» до 60-річчя кафедри філософії НУБіП України 18-19 травня 2017 р. – К.: «Міленіум», 2017. – С. 132–133.
 • Дєвочкіна Н.М. «Соціокультурний аспект політичних трансформацій» 2017 [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 15-19 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 214-215.
 • Дєвочкіна Н.М. «Особливості формування філософії освіти» 2016 [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 15-19 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 276-277.
 • Дєвочкіна Н.М. Філософія Шевченка як відображення української національної ідеї [Тези] / Н.М. Дєвочкіна // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 19 березня 2015 р. – К.: Міленіум, 2015. – С. 131-132.
 • Дєвочкіна Н.М., Коваль В.М. Українські реалії культурної політики в контексті розвитку сучасної філософії освіти / Н.М. Дєвочкіна, В.М. Коваль // Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 24-25 лютого 2012 р.). Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 45-46.
 • Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О. Трансформаційні зміни суспільства у світлі постмодерну / Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко // Філософія та соціологія трансформаційного суспільства. Програма міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 травня 2012, Сімферополь-Судак. – С. 42-44.
 • Дєвочкіна Н.М. Вплив політичних трансформацій на національно-відроджувальний процес / Н.М. Дєвочкіна // Збірник матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості» – Донецьк, 2006. – С. 68-71.
 • Дєвочкіна Н.М. Принцип формування транзитивного суспільства / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали першої Міжнародної наукової конференція «Україна: шляхи культурного розвитку та формування духовної цілісності» – Чернігів, 2006. – С. 80-81.
 • Дєвочкіна Н.М. Соціокультурні зміни у суспільстві, що трансформується / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали Міжнародна науково-практичної конференції «Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур» – Київ, 2006. – Частина І. – С. 113-115.
 • Дєвочкіна Н.М. Аспекти політичної трансформації в Україні / Н.М. Дєвочкіна // Тези доповідей VI Міжнародного форуму «Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства» – К., 2006. – С. 17-18.
 • Дєвочкіна Н.М. Взаємовідносини політики та релігії в сучасному українському суспільстві / Н.М. Дєвочкіна // Матеріали VI Міжнародного семінару «Релігія і громадянське суспільство: цивілізаційні виклики і можливі відповіді» – Ялта, 2006. – С. 42-43.
 • Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Вплив політичних технологій на політичну еліту // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». – Харків: НАУ «ХАІ», 2005. – С. 110-111.
 • Дєвочкіна Н.М. Характерні риси феномена трансформації / Н.М. Дєвочкіна // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 р. – К.-Запоріжжя: «Просвіта», 2005. – С. 57-58.
 • Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Поняття трансформації суспільства та його сутність // Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 2004 р. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – С. 108-113.
 • Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Роль студентської молоді в політичній трансформації суспільства // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Сучасне студентство України: досвід, проблеми, перспективи» 2004 р. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – С. 50-52.

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті:   2009 р.

Мови спілкування:  українська, російська, англійська (зі словником).

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     ndev@ukr.net

URL: