Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» бакалаврів спеціальності  016 «Спеціальна освіта»,.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення особливостей .
Міждисциплінарні зв’язки: Для освоєння дисципліни «Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Анатомія людини», «Основи нозології», «Невропатологія», «Фізіологія людини», «Корекційна психологія», «Корекційна психологія», «Логопедія» та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисципліни «Логопедичні технології», «Організація відбору дітей до спеціальних логопедичних закладів» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Діти з порушеннями сенсорних систем їх навчання та виховання
2. Діти з порушеннями мовленнєвого апарату  їх навчання та виховання
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу - висвітлити закономірності і особливості розвитку, виховання та навчання дітей з мовленнєвими та сенсорними порушеннями, у яких внаслідок фізичного або морфологічного дефекту порушується нормальний хід загального розвитку. Показати, що такі відхилення в розвитку, а саме: стійкі порушення слухової функції (глухі, туговухі); порушення зору (сліпі та слабозорі); тяжкі порушення мови (діти-логопати); комплексним порушенням ряду функцій (сліпоглухі діти, у яких порушення слуху або зору поєднується з розумовою відсталістю, що викликано хвороботворним впливом і викликає необхідність створення спеціальних умов для навчання та виховання таких дітей).

  • ознайомлення з особливостями розвитку, виховання та навчання різних категорій дітей з вадами;
  • визначити структуру дефекту при різних аномаліях та потенціальні можливості розвитку особистості кожної категорії дітей з фізичними та розумовими вадами;
  • обґрунтувати принципи створення і розвитку системи спеціальних закладів для виховання дітей з метою здійснення оптимального впливу на хід розвитку, формування активної соціально-корисної особистості до самостійної трудової діяльності.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань про:

  • клініко-фізіологічні особливості і закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з мовленнєвими та сенсорними порушеннями;
  • структуру дефекту при порушенні мовлення та функції сенсорних систем та потенціальні можливості розвитку різних сторін особистості кожної з категорій дітей з такими вадами.

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

  • встановлюють закономірності і особливості навчально-виховного процесу в спеціальних закладах для дітей з мовленнєвими та сенсорними порушеннями, визначають мету, завдання, зміст, принципи та методи навчання, виховання та трудової підготовки;
  • використовують різні спеціальні технічні засоби, які допомагають дітям з вадами в їх пізнавальної діяльності та встановленні контакту з оточуючим світом;
  • визначають ефективні шляхи та засоби профілактики вад в розвитку попередженні дитячої дефективності;
  • виявляють особливості та шляхи покращення життя та діяльності дітей з вадами в соціальному оточенні (сім'ї, трудових та навчальних колективах).