Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Мета викладання дисципліни посягає у: 
- формуванні уявлення про основні етапи та методи. моделювання технічних систем;
- набуття навичок формалізації та алгоритмізації інженерних задач реальних процесів ливарного виробництва;
- вдосконаленні навиків створення креслень і конструкторської документації за допомогою САПР систем;
-  вивченні методів математичної оптимізації та використання цих методів в реальних умовах рішення інженерних задач.
 
Завдання вивчення дисциплін
 
В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
- будувати детерміновані моделі;
- будувати статистичні моделі;
- будувати алгоритми для задач інженерного профілю;
- орієнтуватися в переліку програмного забезпечення САПР;
- працювати з САПР-пакетами і використовувати їх для виконання розрахунків, створення креслень, побудови моделей, як математичних, так і 3-ьох вимірних твердотільних, для проведення попереднього дослідження цих моделей;
- реалізувати можливості методів оптимізації для рішення інженерних задач.
 
Викладач дисципліни: Пархоменко Андрій Валентинович, доцент, канд. техн. наук
 
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3.5 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 105 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
65 год. 97 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: іспит