Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є оволодіння основами теорії моделювання та базовими принципами моделювання складних технічних і економічних систем, оволодіти технологією імітаційного моделювання, навчитися обробляти та інтерпретувати результати моделювання, набути практичних навичок використання програмних засобів при моделюванні виробничих та обчислювальних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • положення та визначення теорії моделювання;
 • методику моделювання та дослідження систем масового обслуговування;
 • узагальнене формулювання задач дослідження операцій;
 • технологію імітаційного моделювання;
 • основні принципи роботи в програмних засобах з комп‘ютерного та математичного моделювання;
 • основні етапи моделювання та проектування систем засобами комп‘ютерного та математичного моделювання;
 • сучасні мови та середовища моделювання та їх застосування.

вміти:

 • моделювати задачі лінійного програмування;
 • моделювати динамічні системи, що описуються системами диференційних рівнянь;
 • моделювати динамічні системи, що описуються системами диференційних рівнянь в частинних похідних;
 • відображати результати моделювання;
 • обробляти та інтерпретувати результати моделювання;
 • моделювати та досліджувати одно канальні та багатоканальні системи масового обслуговування (СМО);
 • розроблювати діаграми, створювати класи, групувати класи в пакети з використанням мови моделювання UML;
 • використовувати програмні засоби при моделюванні систем.

Викладач дисципліни: Кудерметов Равіль Камілович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспи

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  
5 5 10 10 10 10 10 15 10 15 100