Ви є тут

Головна

Мета. Надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про сучасну мікропроцесорні системи, методи їх розробки та особливості використання у складі систем та пристроїв.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5); знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4); здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7).
 
Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2); 
 
Здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4); здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3).
 
Очікувані програмні результати навчання:
– застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);
– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);
– грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);
– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14); 
– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15); 
– пояснювати принципи побудови й функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-20);
– брати участь у створенні прикладного програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних системта систем телевізійного й радіомовлення.
 

Викладач дисципліни:

Морщавка Сергій Володимирович, завідувач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.