Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Мета: ознайомлення із сучасними методиками викладання дисциплін у вищій школі, методологією розробки методичних матеріалів до викладання та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять.

Завданням вивчення дисципліни є:

– сформувати поняття «навчального процесу»;

– розглянути його головні аспекти (навчання як система подачі знань; навчання як навчальна діяльність студентів);

– познайомитися з формами організації навчального процесу;

– розглянути поняття «зміст освіти»;

– навчитися розбиратися у структурі навчально-методичної документації зі спеціальності, зокрема: Держстандарт освіти у вигляді ОКХ, ОПП і т.д.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

− роль і значення вищої освіти в розвитку суспільства;

− нормативно-правові засади функціонування вищої освіти в Україні;

− особливості організації управління вищою освітою;

− дидактичні основи підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти;

− методичні основи викладання навчальних дисциплін;

− методологічні основи активізації навчального процесу;

− дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю.

вміти:

– застосовувати набуті знання у реальному навчально-виховному процесі;

– володіти основними категоріями методики викладання у вищій школі та застосовувати їх при виконанні теоретичних та практичних занять;

– ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів.

мати навички:

– проведення занять у вищому навчальному закладі;

– підготовки ґрунтовного методичного забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань студентів.

 

Викладач: Ґудзь Петро Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

07  «Управління та адміністрування»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

074 «Публічне управління та адміністрування»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5,25

самостійної роботи студента – 9,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

52 год.

72 год.

Індивідуальні завдання:

26 год.

40 год.

Вид контролю: іспит

         

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Приклад для іспиту

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

 

100

15

15

15

15

15

15

15

15

                   

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.