Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ фізико-технічних умов виникнення каналів витоку інформації, а також методів та засобів захисту інформації у системах її створення і зберігання, системах зв’язку, в телекомунікаційних мережах, а також у виробничих приміщеннях.                                                                        

 

Завдання: отримати знання з виникнення каналів витоку інформації і з вибору апаратури та методик створення і обслуговування систем захисту технічних каналів витоку інформації.                                                              

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Причини виникнення технічних каналів витоку інформації та технічні засоби для їх захисту.

вміти: Вибрати необхідні технічні засоби для захисту ймовірних каналів витоку інформації шляхом  теоретичних знань, виконання лабораторних робіт та виконання завдання курсового проекту.

 

Викладач дисципліни: Воскобойник Володимир Олександрович кандидат технічних наук , доцент, доцент кафедри захисту інформації

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 9,5

Галузь знань

1701

«Інформаційна безпека»

(шифр і назва)

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.701102

«Системи технічного захисту інформації»

(шифр і назва)

Модулів – чотири

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –  7

3-й

3,4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 342

5, 6-й

6, 7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 128

самостійної роботи студента – 214

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

 32+32 год.

8 + 10 год.

Практичні, семінарські

--  год.

-- год.

Лабораторні

32+32  год.

6 + 6  год.

Самостійна робота

 116+62 год.

166+110 год.

Індивідуальні завдання: Курсова робота - 36 год

Вид контролю:

залік, іспит