Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи та засоби експертизи проектів» є формування у слухачів системи знань та вмінь з теорії і практики оцінювання та експертизи проектів і програм.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи та засоби експертизи проектів» є:

ознайомлення слухачів із основними поняттями оцінювання та експертизи проектів; формування у слухачів сукупності теоретичних знань і практичних навичок оцінювання соціальних та інвестиційних проектів;  доведення необхідності використання специфічних методів та інструментів оцінювання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: нормативну базу оцінювання та експертизи проектів і програм в Україні; мету та основні принципи оцінювання;  моделі та види оцінювання;  види експертизи;  основні складові проектного аналізу.

вміти: оцінити правильність формулювання концепції проекту;  формувати критерії оцінки результативності та ефективності проекту; здійснити проектний аналіз.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    105    годин /    3,5   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.е.н. Бойко О. В.