Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теорії складності обчислень, елементарних структур даних, алгоритму сортування та алгоритм на графах, рекурсії  та перебір і динамічне програмування

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • проводити аналіз та вибір оптимальних алгоритмів та структур даних для вирішення наявних проблем 
  • перетворювати похідні дані до виду, що дає можливість застосовувати найбільш продуктивні алгоритми.
  • застосовувати алгоритми аналізу та оптимально вирішувати базові задачі для мережевих структур
  • використовувати техніки ефективного вирішення оптимізаційних задач та задач на пошук екстремуму, оптимізувати переборні алгоритми

Викладач дисципліни: Ільяшенко Матвій Борисович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 4

Кваліфікація (професійне спрямування): Магістр зі спеціалізованих комп’ютерних систем

2121 Професіонал в галузі обчислювальних систем

2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Магістр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
 год. год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
90 год. 125 год.
Індивідуальні завдання: 7 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 Т6 Т7 Т8  
10 10 13 13 13 13 14 14 100