Ви є тут

Головна

Мета - надання знань, вмінь та навичок, необхідних для збору та представлення інформації у вигляді, придатному для машинної обробки, а також наступного статистичного та інтелектуального аналізу структурованих даних.

Завдання дисципліни полягає в ознайомлення студентів з новітніми концепціями розвитку Всесвітньої мережі World Wide Web, а саме з семантичною павутиною (Semantic web) - технологією, що дозволяє трансформувати інформаційне наповнення Інтернету на глобальну базу знань, методами семантичного та інформаційного пошуку, методами інтелектуального аналізу даних, що використовуються для виявлення знать в мережі Інтернет, методами статистичної обробки даних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методи збору, інтеграції та попередньої обробки даних про предметну область досліджень;
 • методи забезпечення інтероперабельності програмних систем;
 • методи представлення даних у вигляді семантичних моделей;
 • інтелектуальні методи аналізу даних;
 • статистичні методи аналізу даних;

вміти:

 • виконувати семантичний опис даних і знань про предметні області комп'ютерних інформаційних технологій;
 • виконувати витяг знань з баз і сховищ даних для розробки та використання математичних моделей і програмного забезпечення шляхом обробки даних з використанням методів математичної статистики, машинного навчання та штучного інтелекту;
 • використовувати моделювання для вирішення задач прогнозування та прийняття рішень в різних предметних областях;
 • використовувати статистичні методи обробки та аналізу результатів досліджень;
 • інтегрувати програмні системи і програми та забезпечити їх інтероперабельність (сумісність);
 • застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, налагодженні та експлуатації інформаційних систем та технологій.