Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Мета: сприяти оптимальній організації діяльності молодих дослідників – студентів, які навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, для успішного проведення наукових досліджень та підготовки дипломної роботи магістра.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

− сутність та основні етапи організації досліджень;

− принципи збору інформаційного матеріалу;

− методологію і методи наукового пізнання;

− основні групи загальних методів досліджень;

− методи спостереження та збору даних;

– методи групування та аналізу.

 вміти:

– здійснювати вибір теми дослідження, формулювати його мету та завдання;

– планувати наукове дослідження;

– застосовувати системний підхід в наукових дослідженнях;

– працювати з літературними джерелами, даними офіційної державної статистики, звітними даними підприємств;

– застосовувати основні групи загальних методів;

– застосовувати спеціальні методи досліджень: методи збору та узагальнення інформації, аналізу, прогнозування, моделювання, програмно-цільові, евристичні методи;

мати навички:

- визначати пріоритети наукового дослідження, мету і засоби її досягнення;

- самостійно упроваджувати науково-дослідний процес;

- організовувати творчі групи для виконання наукових тем на господоговірній та бюджетній основі, грантових проектах.

 

Викладач: Ґудзь Петро Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту


  1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305  «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент» (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

10-й

12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5,25

самостійної роботи студента – 10,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:

16 год.

16 год.

Вид контролю: іспит

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

 

100

15

15

15

15

15

15

15

15

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.