Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ методології наукових досліджень, термінології, класифікації, інструментарію і підходів, практичних аспектів, процедур, прийомів і прикладв  проведення наукового дослідження для написання, представлення і захисту магістерської роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати і вміти:

  • обґрунтовувати і аналізувати вибір наукового напряму магістерської роботи
  • сформувати знання та отримати практичні навички для використання методів наукового дослідження при виконанні викладу магістерської роботи
  • використовувати методи та методологію наукового дослідження для вибору теми, написання та викладу магістерської роботи
  • отримати уяву про елементи наукового дослідження для написання та викладу магістерської роботи
  • набути навички практичної роботи з аналізу, обробки отриманих даних  у ході підготовки наукових статей, анотацій, тез доповідей, макетів заявок на винаходи, ін.

Викладач дисципліни: Проскурін Микола Петрович, к.т.н., доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): Магістр зі спеціалізованих комп’ютерних систем

2121 Професіонал в галузі обчислювальних систем

2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Магістр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. год.
Лабораторні
 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
15 20 20 20 25 100