Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Металеві  конструкції»  є надання студентам теоретичних знань, щодо вибору та проектування  сучасних металевих конструкцій цивільних і промислових будівель, включаючи їх розрахунки, у тому числі з застосуванням комп’ютерних  технологій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Металеві  конструкції»  є:

- здобуття теоретичних знань  щодо проектування балочних кліток, центрово стиснутих колон суцільного та наскрізного перерізів;

- здобуття теоретичних знань щодо компонування схем каркасів, конструювання і розрахунку його елементів: позацентрово стиснутих колон, ферм покриттів, кранових конструкцій;

- оволодіння  навичками розрахунку і конструювання  прокатних балок, колон суцільного і наскрізного перерізу;

- оволодіння  навичками компонування конструктивних  схем каркасів промислових будівель, проектування зв.язків,стінового фахверку, схем покриттів, кранових конструкцій;

- оволодіння навичками розрахунку і конструювання кроквяних ферм покриттів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: - види та призначення основних  сталевих конструкцій: балок, центрово і позацентрово  стиснутих колон, ферм, підкранових балок;

- основні  принципи компонування конструктивних схем балочних  кліток,каркасів одноповерхових будівель; 

- особливості розрахунків  центрово та позацентрово стиснутих колон   за методом граничних  станів;

- особливості розрахунків конструкцій,що згинаються (балок,ферм), за методом граничних станів;

- особливості конструювання та розрахунку вузлів   з`єднань  конструкцій у каркасі  промислової  будівлі.

вміти:

- обирати марки стали для конструкцій промислових будівель;

- виконувати розрахунки і конструювання балок,балочних конструкцій та вузлів  з`єднань балок;

- конструювати каркаси одноповерхових промислових будівель;

- визначати навантаження та впливи на раму каркаса промислової будівлі;

- виконувати розрахунки рам каркасів і аналізувати його роботу;

- виконувати роботи з проектування центрово та позацентрово стиснутих колон;

- виконувати роботи з проектування ригелів рам одноповерхових будівель.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     135    години /    4,5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.