Ви є тут

Головна

Метою дисципліни є знайомство студентів з загальними принципами побудови телекомунікаційних мереж, архітектурою мереж, з основними принципами комутації та маршрутизації, з протоколами, що використовуються при побудові та функціонування мережі. Надати навички налаштування мережі та використовування протоколів при функціонування мережі.

 

Загальною задачею вивчення дисципліни є формування у студента комплексу знань з телекомунікаційних мереж, основних протоколів, що використовуються при побудові та функціонування мережі, методів комутації та маршрутизації.

 

Навчальний курс базується на знаннях, здобутих при вивченні наступних фундаментальних дисциплін:

- технології програмування;

- інформаційно-комунікаційні системи.

 

Знання, одержані за вивчення курсу, використовуються у дисциплінах:

- системи передачі інформації;

- захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

- захищені телекомунікаційні технології.

 

Викладач дисципліни: Савченко Дарина Костянтинівна , асистент кафедри захисту інформації

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор-ма навчання

Кількість кредитів – 8,5

Галузь знань:

12 «Інформаційні технології»

нормативна

Напрям підготовки:

125 Кібербезпека

Модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2

3

2

3

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 255

4

5

4

5

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 8,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з кібербезпеки

 

28

28

2

2

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

14

28

2

2

Самостійна робота, год.

59

90

97

142

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: екзамен письмовий, залік.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т4

Л1-Л2

Т5-Т8

Л3-Л5

100

20

30

20

30

 

Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №3

Змістовий модуль №4

20

100

Т9-Т13

Л6-Л8

Т14-Т18

Л9-Л10

20

20

20

20