Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у майбутніх фахівців системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

Завдання дисципліни «Маркетингова політика розподілу» є:

                    вивчення сутності та значення маркетингової політики розподілу;

                    освоєння сутності, форм і методів організації роботи посередників та управління товарним рухом;

                    вивчення сутності формування і функціонування каналів розподілу;

                    набуття навичок підвищення ефективності діяльності посередників та оптимізації витрат у процесі товарного руху;

                    освоєння економічної сутності, організаційних основ розподілу, збутової діяльності на промисловому підприємстві;

                    вивчення оптової та роздрібної торгівлі в каналах розподілу;

                    освоєння правових основ та організації системи державних закупівель  та державних замовлень;

                    дослідження процесу формування оптимального каналу розподілу та освоєння методів оцінки результатів його діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття маркетингової політики розподілу;

- методи формування маркетингової політики розподілу;

- теоретико-методичні основи формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання;

вміти:

                     враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу;

                     застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;

                     визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;

                     ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;

                     виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу;

                     визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.

 

 

Розробник: Козицька Г.В. доцент кафедри маркетингу, к.е.н.

 

 

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050701,

8.03050701

 Маркетинг

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,92

самостійної роботи студента – 6,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

 

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

82 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:   - год.

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36% до 64%

для заочної форми навчання - 16% до 84%

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Маркетингова політика розподілу підприємств.

Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу

-          Сутність маркетингової політики розподілу.

-          Предмет і об'єкт курсу, цілі навчання.

-          Основні завдання маркетингової політики розподілу.

-          Основні елементи маркетингової політики розподілу.

-          Розроблення заходів політики розподілу.

 

Тема 2. Товарний рух і механізм використання каналів розподілу.

-          Товарний рух як складова політики розподілу. Поняття товароруху та його основні елементи. Види потоків в системі товароруху.

-          Канали розподілу в маркетинговому середовищі. Ланцюг розподілу. Канал розподілу. Канал постачання. Канал товароруху. Канал збуту. Організаційна будова каналів розподілу.

-          Маркетингові канали: їх функції та принципи формування.

-          Класифікація маркетингових каналів.

-          Порівняльний аналіз маркетингових каналів за розподілом функціональних обов’язків та повноважень.

-          Переваги та недоліки окремих видів маркетингових каналів.

 

Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві.

-          Економічний зміст і види розподілу на промисловому підприємстві. Комерційний розподіл, канальний розподіл та фізичний розподіл Функції розподілу на промисловому підприємстві.

-          Моделювання розподілу. Фізичні моделі, аналогові моделі. Математичні або символічні моделі.

-          Організаційні основи розподілу. Операційна система розподілу та її підсистеми (переробна, підсистема забезпечення, планування та контролю).

-          Тара та упаковка у розподілі продукції. Функції тари і упаковки в системі товарообігу. Класифікація тари за ознаками: функцій у процесі обігу; кратності використання; стійкості до зовнішніх механічних впливів; конструкційних особливостей; призначення, видів, типів і типорозмірів; матеріалів виготовлення; наявності специфічних властивостей;методів виготовлення. Вимоги до якості тари. Стандартизація тари.

-          Складування товарів як функція фізичного розподілу. Основні підсистеми складування. Етапи вибору раціональної системи складування. Види складування. Методика розрахунку потреби та місткості складських площ. Техніко-економічні показники використання складів.

-           Організація транспортно-експедиційного обслуговування. Поняття транспорту та види. Перелік робіт, що належать до транспортно-експедиційного процесу. Організація перевезення вантажів залізничним транспортом. Організація перевезення вантажів автомобільним транспортом. Методика розрахунку потреби в автомобілях для перевезення вантажів.

 

Тема 4. Оптова торгівля у каналах розподілу.

-          Сутність, види і функції оптової торгівлі. Організаційна та економічна сутність оптової торгівлі. Функції оптової торгівлі у частині її взаємодії із представниками сфери виробництва. Функції оптової торгівлі, спрямовані на обслуговування потреб роздрібних торговельних підприємств та індивідуальних споживачів товарів та послуг.

-          Фактори потреби у виникненні та функціонуванні оптових підприємств на ринку. Фактори функціональної приналежності; фактори  впливу процесів виробництва і споживання; фактори, що відображають зміст оптової торгівлі; фактори розвитку ринкових умов.

-          Роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів. Організаційна структура оптової торгівлі. Поняття оптових підприємств в та оптових організацій. Види господарських формувань оптової торгівлі. Типова організаційна структура великого оптового підприємства..

-          Розміщення оптових підприємств. Принципи розміщення оптових підприємств. Фактори, що впливають на вибір розміщення торгових підприємств. Методика визначення оптимальних розмірів оптових підприємств.

-          Організація та документальне оформлення оптових закупівель. Організаційні  форми оптових продажів і  закупівель товарів. Етапи організації оптових закупівель. Укладання договорів щодо закупівлі і постачання товарів: основні правила та вимоги.

-           Сутність та основні методи оптового продажу товарів. Організація транзитного продажу товарів. Організація продажу товарів зі складу. Організація дрібнооптового продажу товарів.

 

 

Тема 5. Роздрібна торгівля у каналах розподілу.

-          Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі. Класифікація роздрібних торговців за ознаками: форми власності, організаційно-правовою формою; ступенем господарської самостійності; формою організації; елементами інфраструктури; ступенем сталості місцезнаходження; розміром торгового підприємства; місцем розташування; товарною спеціалізацією та асортиментом;переважними методами продажу товарів; ціновим рівнем;розміром торгівельних площ, типом будівлі; тривалістю робочого дня.

-          Фактори розвитку роздрібної торгової мережі, її роль та призначення.

-          Організація постачання товарів підприємств роздрібної торгівлі. Фактори впливу та основні вимоги до організації процесу товаропостачання. Принципи організації товаропостачання. Стадії процесу товаропостачання.  Стратегії управління товарними запасами Методики визначення «фіксованого розміру» та «фіксованого інтервалу» товарного запасу та встановлення нижньої межі рівня запасу (порогового запасу). Вибір форм товаропостачання. Методики визначення раціональної частоти доставки й оптимальних розмірів партій завезення товарів. Встановлення схем постачання та розробка карт-схем завезення товарів.

-          Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі. Форми продажів товарів (магазинна, поза магазинна та ринкова). Методи продажів товарів: продаж товарів через прилавок. Метод самообслуговування,  продаж за зразками продаж на замовлення, метод прямого маркетингу.

 

Змістовий модуль 2. Управління політикою розподілу на засадах маркетингу.

 

Тема 1. Управління рухом товарів.   

-          Зміст та елементи управління рухом товарів. Інформаційно-диспетчерська служба, як засіб підвищення ефективності товароруху: її завдання та елементи.

-          Планування системи руху товарів. Визначення цілей. Планування оптимальних господарських зв’язків. Вибір каналів та системи товароруху. Форми  товароруху та умови доцільності їх застосування. Розроблення стратегії щодо каналів товароруху. Вибір стратегії управління товарним и запасами. Складання кошторису витрат. Планування прибутку.

-          Організація, аналіз та контроль руху товарів. Економічні та неекономічні основи влади в каналі. Оцінка діяльності учасників каналу. Влада, що ґрунтується на професіоналізмі, неформальних зв’язках, законі та примушені.

 

Тема 2. Державна закупівля та державне замовлення.

-          Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень.

-          Організація державних закупівель. Стадії організації державних закупівель. Види державних закупівель. Процедура проведення відкритих торгів і торгів з обмеженою участю. Процедура організації торгів із зменшенням ціни (редукціон). Процедура двоступеневих торгів. Процедура проведення запиту цінових пропозицій (котирувань). Процедура організації закупівель в одного учасника. Тендерний комітет  як орган організації та здійснення закупівель за державні кошти.

-          Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. Функції основних органів влади у галузі державних закупівель.

-          Організація державних замовлень. Державне замовлення. Пріоритетні державні потреби.

 

Тема 3. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу.

-          Вибір маркетингової політики розподілу. Інтенсивна політика розподілу. Ексклюзивна політика розподілу. Селективна політика розподілу. Умови їх використання, переваги та недоліки.

-          Вибір каналу розподілу. Вибір форми і структури маркетингового каналу. Вимоги щодо форми і структури маркетингового каналу. Умови вибору каналів за кількістю рівнів. Формування структури каналів. Вибір типу посередника.  Розрахунок витрат на здійснення продажу через посередника. Матриця дистриб’юторів, що ґрунтується на прибутковості та потенціалі зростання. Критерії вибору роздрібними торговцями постачальників, а постачальниками торгових партнерів.

-          Стратегії маркетингових каналів як основа формування маркетингової політики розподілу. Фактори, що враховуються при розробці маркетингової стратегії. Стратегії охоплення споживачів. Стратегії охоплення ринку. Стратегії ціноутворення. Стратегії асортименту продукції. Комунікаційні стратегії.

 

Тема 4. Вибір оптимального каналу.

-          Формування оптимальних каналів розподілу. Завдання, що вирішуються в процесі формування каналів розподілу. Аналітичний підхід до розроблення каналів розподілу, орієнтованих на клієнта.

-          Оцінка результатів діяльності каналу. Оцінка ефективності діяльності каналів  розподілу. Оцінка справедливості діяльності каналів розподілу. Оцінка результативності діяльності каналів розподілу. Концепція АВС-аналізу для оцінки діяльності каналу розподілу.

 

Тема 5 Конкуренція в каналах розподілу.

-          Взаємодія учасників каналу розподілу. Форми взаємодії між учасниками каналів розподілу. Співробітництво у каналах. Фактори, що впливають на формування основи для співробітництва. Маркетингові взаємовідносини під час співробітництва у каналі розподілу. Матриця взаємовідносин у каналах розподілу за ознакою гармонійності. Матриця типології маркетингових взаємовідносин в залежності від їх характеру та цілей. Партнерські відносини у каналах розподілу.

-          Конфлікти у каналах. Сутність та ознаки конфлікту. Причини виникнення конфліктів. Класифікація конфліктів за ознаками: рівня вираженості конфліктного протистояння; рівня каналу; способів їх розв’язання; мотивації; каталізатора; функції; кількості учасників; динаміки етапів; тактичної корисності; форм проявів. Методи дослідження конфліктів у каналах.

-          Проблема конкуренції у каналах розподілу. Сутність конкуренції в каналах розподілу. Матриця відносної сили замовника і постачальника в каналі розподілу. Напрямки активізації діяльності роздрібних торговців на споживчому ринку в умовах конкуренції.

-          Культура та якість торгівлі як засіб підвищення конкурентоспроможності  підприємств торгівлі. Кількісна та якісна оцінка рівня обслуговування покупців.

 

Тема 6. Розподілення і маркетингова логістика.

-          Сутність, головна мета і принципи маркетингової логістики. Завдання внутрішньої та зовнішньої маркетингової логістики. Функції маркетингової логістики. Види логістичної діяльності. Обслуговування споживачів. Транспортування. Управління товарними запасами. Дистрибуційні операції. Рішення, що приймаються в маркетинговій логістиці.

-          Логістичні системи маркетингової логістики. Сутність логістичної системи логістики. Макро- та мікрологістичні системи. Принципи побудови логістичних систем маркетингової логістики. Принципова схема логістичної системи маркетингової логістики. Матеріально-технічна підсистема маркетингової логістики. Організаційно-економічна підсистема маркетингової логістики. Соціально-психологічна підсистема маркетингової логістики. Нормативно-правова підсистема маркетингової логістики. Система управління та планування розподілу продукції DRP.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-                   активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів. (Всього 11 практичних занять по 3 бали = 33 бали);

-                   захист домашнього завдання студента оцінюється до 27 балів;

-                   аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспити)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Т 1

Т 2

Т 31

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

200/2

100

20

20

20

20

20

10

10

20

20

20

20

 

Рекомендована література

Базова

1.                    Апопій В.В., Організація торгівлі: Підручник. / За ред. В.В. Апопія, І.П. Міщук., В.М. Ребицький та ін.. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

2.                    Балабанова Л.В. Коммерческая деятельность: маркетинг и логістика / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2003. – 231 с.

3.                    Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция / Л.В. Балабанова. — М.: Экономика, 2004. — 206 с.

4.                    Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу:навч. Посіб. / О.А. Біловодська. – К.: Знання, 2011. – 495 с.

5.                    Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: Навч. Посіб / А.М. Виноградська. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с.

6.                    Войчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу / А.А. Войчак // Маркетинг в Україні. – 2000. – №2. С. 42–43.

7.                    Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручн. для студ.вищ.навч. зал. – К.: Книга, 2004. – 560с.

8.                    Голубин Е.Д. Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта / Е.Д. Голубин. – М.: Вершина, 2006. – 136 с.

9.                    Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

10.                Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник / Т.В. Дудкевич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

11.                Искусство торговать/ Под общ. ред. С.И. Кумак. – М., 1995. – 280 с.

12.                Кузнецов К.В., Настольная книга поставщика и закупщика: торги, конкурсы, тендеры / К.В. Кузнецов. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 339 с.

13.                Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок / Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 798 с.

14.                Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

Допоміжна

1.                Властелины каналов / Стивен Уиллер, Эван Хирш. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2006. – 256 с.

2.                 Гордон М.П. Логистика товародвижения / М.П. Гордон, С.Б. Карнаухов. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. – 200 с.

3.                 Даненбург В. Основы оптовой торговли: Практический курс / В. Даненбург, Р. Монкриф., В. Тейлор. – М.: Сирин, 2003. – 248 с.

4.                 Залманова М.Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. Пособие М.Е. Залманова. – Саратов: СПИ, 1992. – 82 с.

5.                 Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник / В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.

6.                 Ньюмен Э., Каллен П. Розничная торговля: организация и управление / Пер с англ. / Под ред. Ю. Каптуревского – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

7.                 Управление каналами дистрибуции / Линда Горчелс, Эд Мариен, Чак Уэст. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. – 248 с.

8.                 Штерн Льюис В. Маркетинговые каналы / Штерн Льюис В., Ель-Ансари Адель И., Кофлан Энн Т.  / Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624 с.