Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання.

  Завдання: вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами, опанування сучасних методів управління маркетинговою і комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

- сутність та основні поняття промислового маркетингу;

- особливості та характеристики продукції, виробленої і реалізованої на промисловому ринку;

- основні маркетингові принципи та інструментарій промислового маркетингу;

- специфіку проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку;

- процес сегментації та позиціонування товарів на промисловому ринку;

- особливості конкурентного середовища промислового ринку;

- процес закупівлі і поведінки покупців ППТН;

- основи формування продуктової політики, методики оцінки конкурентоспроможності фірми та окремого продукту;

- методи проведення цінового аналізу, вивчення ціноутворення на ППТН;

- систему промислового збуту і руху товару;

- специфіку комплексу просування на промислових ринках.

 

вміти:

- проводити маркетингові дослідження з урахуванням особливостей промислового ринку;

- моделювати поведінку споживачів на промисловому ринку;

- проводити сегментацію промислового ринку і здійснювати процес вибору цільового сегменту на промисловому ринку;

- розробляти конкурентні маркетингові програми для підприємства, яке функціонує на промисловому ринку;

- формувати товарну політику, оптимізувати товарний асортимент підприємства на промисловому ринку;

- розробляти цінову політику і формувати ціну на товари промислового ринку;

- формувати комунікаційну політику підприємства промислового ринку;

- розробляти стратегію реалізації підприємства на промисловому ринку;

- здійснювати планування і контроль в маркетинговій діяльності підприємства на промисловому ринку.

Розробник: Павлішина Н.М., к.е.н., ст. викладач

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

 

 

нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050701 Маркетинг

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 10

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

30 год.

4 год.

Практичні

10 год.

2 год.

Семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

100 год.

142 год.

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 27% до 73%.

для заочної форми навчання – 5 до 95%.

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади реалізації маркетингової діяльності на промисловому підприємстві.

Тема 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу.

- Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу.

- Принципи і завдання промислового маркетингу.

- Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування.

 

Тема 2. Стратегії промислового маркетингу.

- Стратегічно орієнтований маркетинг підприємства на промислових ринках.

- Базові стратегії розвитку підприємств.

- Конкурентні стратегії промислового маркетингу.

- Адаптація маркетингових стратегій до особливостей динаміки ринку.

 

Тема 3. Ринки   промислових   товарів  та  особливості маркетингової діяльності.

- Промислове підприємство як суб'єкт промислового ринку.

- Структура промислового ринку та основні його характеристики.

- Учасники промислового ринку та їх взаємодія.

- Процес товаропостачання на промисловому ринку і його учасники.

 

Тема 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві.

- Цілі, завдання та види планування.

- Сутність маркетингового планування.

- Структура бізнес-плану.

 

Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.

- Суть, структура і основні об'єкти маркетингових досліджень.

- Етапи і методи маркетингових досліджень.

- Сутність, види і система маркетингової інформації.

 

Тема 6. Конкуренція на промислових ринках.

- Сутність, функції, методи та види конкуренції.

- Фактори галузевої конкуренції.

- Конкурентні стратегії та переваги.

- Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

- Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 

Тема 7. Кон'юнктура ринку промислової продукції.

- Попит і пропозиція на ринку промислової продукції.

- Моделі поведінки організації-споживача.

- Джерела і методи збирання маркетингової інформації.

 

Тема 8. Сегментування ринку. Формування та дослідження попиту на промислові товари.

- Сегментування ринку ТПП. Принципи сегментування.

- Макро- та мікросегментування ринку.

- Визначення цільового ринку та позиціонування товару.

- Особливості попиту на промислові товари.

- Фактори впливу на попит організацій-споживачів. Мотиви попиту.

- Дослідження попиту та визначення місткості ринку.

 

Тема 9. Маркетинг у галузі закупівель промислових товарів.

- Закупівельна діяльність. Вимоги та функції.

- Процес закупівля промислових товарів.

Змістовий модуль 2. Комплекс маркетингу на промисловому підприємстві. Аналіз ефективності маркетингової діяльності.

Тема 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції.

- Сутність і класифікація товарів виробничого призначення.

- Сутність, структура і формування маркетингової товарної політики.

- Формування товарного асортименту.

- Сервіс у системі товарної політики.

- Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення.

- Сутність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї.

- Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання.

 

Тема 11. Цінова політика.

- Суть, фактори та етапи ціноутворення.

- Політика і методи ціноутворення на промисловому ринку.

- Основні цінові стратегії промислових підприємств.

 

Тема 12. Управління розподілом та збутом готової продукції.

- Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення.

- Класифікація і характеристика посередників промислового ринку.

- Маркетингова політика розподілу товарів виробничого призначення.

 

Тема 13. Планування і регулювання збутових запасів.

- Збутові запаси: суть та особливості формування.

- Планування та регулювання кількісно - структурних параметрів збутових запасів.

 

Тема 14. Комунікаційна політика промислового підприємства.

- Суть, види і етапи просування промислових товарів на ринок.

- Особливості стимулювання збуту товарів виробничого призначення.

- Особистий продаж товарів виробничого призначення.

- Цілі, функції і засоби розповсюдження реклами на промисловому ринку.

 

Тема 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності.

 

- Функції і види організаційних структур служби маркетингу.

- Сутність, принципи і завдання планування в маркетингу.

- Мета, типи і системи контролю маркетингової діяльності.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 10 практичних заняття по 3 бали = 30 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 50 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 1

 

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 12

Т 13

Т 14

Т 15

 

100

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

10

Т 1, Т 2, ..., Т 8 – теми змістових модулів.

 

 

Рекомендована література

 

Базова

1. Ковалев А.И. Промышленный маркетинг / А.И. Ковалев. – М.: ООО Фирма «Благовест-В», 2002. – 304 с.

2. Минетт С. Промышленный маркетинг: приципиально новый подход к решению маркетинговых задач. : Пер.с англ. / Стив Минетт. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 208 с.: ил.

3. Николайчук В.Е. Промышленный маркетинг / В.Е. Николайчук, М.И. Белявцев. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.

4. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. Навч.посіб.2-ге вид. / О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчук, Л.П. Коваленко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с.

5. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навч.посібник / В.Ю. Святненко. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

6. Старостина А. О. Промисловий маркетинг. / А.О. Старостина. – K.: «Іван Федоров», 1997. – 400 с., іл.

7. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. / О.С. Тєлєтов – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

 

Допоміжна

1. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб.пособие / А.В. Зозулев. – К.: Центр учебной литературы, 2010. – 576 с.

2. Нечаєв В. П. Промисловий маркетинг : Навч. - метод.посіб.для самост. вивчення дисципліни / В.П. Нечаєв. – Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2009. – 185 с.

3. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Фредерик Уэбстер. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. – 416 с.

4. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / Під. редакцією О.О.Шубіна. – К.: НМЦВО МоіН України, Студцентр, 2002. – 432 с.