Ви є тут

Головна

Прізвище: Кутідзе

Ім'я: Людмила

По батькові: Сергіївна

 

Посада:  доцент

Науковий ступінь: к.е.н., доцент

 

Участь у роботі рад і державних структур: -

 

Вчене звання: кандидат економічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4538-0874

 

Освіта: вища

 • Московський інститут народного господарства, рік закінчення – 1984, спеціальність за дипломом - «економічна кібернетика», кваліфікація за дипломом - «економіст-математик».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: Ефективність використання виробничих ресурсів машинобудівних підприємств (на матеріалах Запорізької області), рік захисту – 1994, РВПС України АН України

Наукові інтереси:

 • Регіональна економіка
 • Стратегічне планування
 • Експортний потенціал
 • Організаційні механізми управління
Додаткова освіта:
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації у сфері навчання дорослих для спеціалістів із регіонального економічного розвитку за Проектом «Регіональне врядування та розвиток» (Канада–Україна) у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  (жовтень 2011р. - квітень 2012 р.)
 • Сертифікат Літньої школи за програмою TEMPUS Joint European  Project  “MBA&IT”  у Запорізькому  національному університеті (маркетингові дослідження, бізнес ігри у МИС, технології МИС, маркетинг), м. Запоріжжя, 2006 р.;
 • Сертифікат Зимньої школи за програмою TEMPUS Joint European  Project  “MBA&IT”  у Житомирському державному технологічному університеті (Е-бізнес, фундаментальний маркетинг), м. Житомир, 2006р.;
 • Сертифікат Літньої школа за програмою TEMPUS Joint European  Project  “MBA&IT”  у Донецькому державному університеті управління (маркетинг промислових товарів, стратегічний маркетинг, управління людськими ресурсами), м. Донецьк, 2005 р.;
 • Сертифікат Зимньої школи за програмою TEMPUS Joint European  Project  “MBA&IT”  у Європейському університеті ( глобальна корпоративна стратегія, середовище бізнесу), м. Київ, 2005 р.;
 • Стажування за програмою TEMPUS Joint European  Project  “MBA&IT” у бізнес-школі університету м. Сандерленд (Велика Британія)  (менеджмент, стратегічний менеджмент, операційний менеджмент, маркетинг і маркетингові дослідження, фінансовий менеджмент, Е-комерція, бізнес - етика, Business English), жовтень, 2004 р.;
 • Стажування за програмою TEMPUS Joint European  Project  “MBA&IT” у Каталонському політехнічному університеті (Іспанія),  грудень 2003р.;
 • Сертифікат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес програм з оцінки проектів (жовтень 2000р., м. Дніпропетровськ);
 • Сертифікат Літнього інституту Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID «Міжнародний бізнес» (липень 2000 р., м. Ужгород);
 • Сертифікат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес програм з маркетингу (листопад 1999 р., м. Дніпропетровськ);
 • Сертифікат програми “Training of Trainers” Національної Ради з економічної освіти США (1996 -1997 рр.);
   

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент організацій
 • Управління персоналом
 • Основи управлінського консультування
 • Корпоративне управління
 • Планування розвитку територій
 • Міжнародний маркетинг і менеджмент

Підручники та монографії:

 • Кутідзе, Л.С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації / Л.С. Кутідзе// монографія. – Запоріжжя :  ЗНУ, 2011. – 318 с.
 • Кутідзе, Л.С. Інформаційні системи  в менеджменті : навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л. С. Кутідзе, Н. М. Куреда, О. М. Олійник, О. О. Головань, Н. М. Коваленко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 349 с. (З грифом МОН )
   

Основні наукові роботи (публікації):

  Статті у фахових виданнях

  • Кутідзе, Л.С. Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці /Л.С. Кутідзе, К.О. Єськов // Молодий вчений. – 2018. – №6 (58),  - С (прийнято до друку) (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
  • Кутідзе, Л.С. Проблеми управління об’єктами інфрастуктурного забезпечення річкового судноплавства / Л.С. Кутідзе, Ю. А Сидорова // Вісник ЗНТУ.  – № 2,  – С. .. ( прийнято  до друку)
  • Кутідзе, Л.С.  Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет / Л.С. Кутідзе, І. О. Савчук // Young. – 2016. – Т. 31. – №. 4. – С. 100 -103 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
  • Kutidze, L. THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES AND LIMITS OF INTENSIFICATION OF INTERNATIONAL COOPERATION OF REGIONS  / L. Kutidze // EUREKA: Social and Humanities –2016. –  № 5.- С.27-34    (РИНЦ, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index,  IndianScience.in , Scientific Indexing Services (SIS) , International Institute of Organized Research (I2OR) , Index Copernicus (Poland),  Google Scholar,  WorldCat )
  • Кутідзе, Л. С. Проблеми  побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7(21). – С. 32–36  (Index Copernicus,Open Academic Journals Index (OAJI), Türk Eğitim İndeksi, SSOAR (Social Science Open Access Repository), Global Impact Factor (GIF) , IIFS (International Impact Factor Services ), BASE, The Asian Education Index)
  • Kutidze L. THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES AND LIMITS OF INTENSIFICATION OF INTERNATIONAL COOPERATION OF REGIONS  / L. Kutidze // EUREKA: Social and Humanities –2016. –  № 5.-  с. 27-34      http://eu-jr.eu/social/issue/view/22
  • Кутідзе, Л. С. Проблеми  побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7(21). – С. 32–36  http://journals.uran.ua/tarp/article/view/38700
  •  Кутідзе Л. С. Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет [Текст] / Л. С. Кутідзе, І. О. Савчук // Молодий вчений. — 2016. — №4. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/25.pd
  • Кутідзе, Л. С. Визначення стратегічних домінант ефективного використання експортного потенціалу регіону [Текст]  / Л. С. Кутідзе //   Бізнес Інформ. – 2014. – №. 11. – С. 53-58. http://business-inform.net/annotated- catalogue/?abstract=2014_11_0&lang=ru&stqa=5&year=2014
  • Кутидзе, Л. С. Развитие форм и инструментов взаимодействия власти и бизнеса в системе управления экспортным потенциалом региона [Текст] / Л. С. Кутидзе / Ежемесячный журнал Научного института глобальной и региональной экономики (НИГРЭ), V Международная научно-практическая конференция «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI» (Россия, г. Новосибирск, 7- 8.11 2014).  – 2014. –  №5. – С. 29 - 32.
  • Кутідзе, Л. С. Розвиток форм і методів управління експортним потенціалом регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //   Науковий вісник Херсонського державного університету, серія "Економічні науки". – 2014. –  №9.  – С. 150 - 153.
  • Кутидзе, Л. С. Механизмы взаимодействия власти и бизнеса в управлении экспортным потенциалом региона [Текст] / Л. С. Кутидзе //   Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 3. – С.237-243    http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/22117
  • Кутідзе, Л. С. Структура організаційного механізму ефективного використання експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Серія : Економіка та підприємництво. - 2012. – № 6 (69). – С. 70 -76.
  • Кутідзе, Л. С. Фактори формування та розвитку експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія “Люкс”, 2011. – № 2(14). – С. 159 –169.
  • Кутідзе, Л. С.  Методика оцінки експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ : ПДБА, 2011. –  №56/1. – С.48–57.
  • Кутідзе, Л. С.  Напрями розвитку інноваційних форм просторової організації виробництва в умовах глобалізації [Текст]  / Л. С. Кутідзе // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. – Вып. 3, Т. 2./ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; редкол. : И.П. Булеев и др. – Донецк, 2010. – С.166 –183.
  • Кутідзе, Л. С. Структура залучення фінансових ресурсів комерційним банком : деформація під впливом світової фінансової кризи [Текст] / Л. С. Кутідзе, О. Гранько // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №23/2. – Дніпрпетровськ : ПДАБА, 2009. – С.131 –139.
  • Кутідзе, Л. С. Коопераційна взаємодія малих та великих підприємств [Текст]  / Л. С. Кутідзе, І. Я. Максименко  // Економіка : проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Випуск 249 : В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1552–1557.
  • Кутідзе, Л. С. Інституціональна складова управлінського потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //     Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования : в 2-х т. – Т 2.: сб. науч. тр. / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк : изд-во «Ноулидж», 2009.– С. 20 – 25.
  • Кутідзе, Л.С. Муніципальні облігації як засіб залучення фінансових ресурсів для регіонального розвитку/ Л. С. Кутідзе, О.А.Синявська //    Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки №2 (18).-2007- С. 81-85 .
  • Кутидзе Л. С. Институциональная составляющая рыночной инфраструктуры / Л. С. Кутидзе // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2006. – № 103-3. – С. 4–9.
  • Кутідзе, Л. С. Роль стратегічного маркетингу у формуванні експортного потенціалу регіону[Текст] / Л. С. Кутідзе // Зб. Наук. пр. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 472. – Логістика. – Львів. – 2003. –с. 103-108.
  • Кутідзе, Л. С. Институциональные преобразования отношений собственности в условиях глобализации / Л. С. Кутідзе // Наук. Праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна, вип.. 55, Донецьк, 2003. с. 88-93.

  Участь у конференціях:

  • Кутідзе, Л.С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону/ Л.С. Кутідзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  • Кутідзе,Л.С.  Аналіз змін структури та динаміки експорту Запорізької області/ Л.С. Кутідзе, Д.І Зололтих // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  • Кутідзе, Л.С.  Проблеми впровадження систем якості на машинобудівних підприємствах України// Л.С. Кутідзе, Н.В.Магарламова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  • Кутідзе, Л.С.  Вимоги до сертифікації продукції та систем якості на промисловому підприємстві// Л.С. Кутідзе, С.Е. Жукова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. .
  • Кутідзе, Л. С. Механізм впровадження гнучкої системи ІТ- аутсорсингу на підприємствах [Текст] / Л. С. Кутідзе, Н. Є. Сокол // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.957 - 959.
  • Кутідзе, Л. С. Методи формування мотиваційних механізмів розвитку персоналу [Текст] / Л. С. Кутідзе, В. С. Сенчукова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С.960 – 962.
  • Кутідзе, Л. С. Формування стратегії розвитку будівельно-проектного підприємства з використанням маркетингового підходу [Текст] / Л. С. Кутідзе, А. В. Бренер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.962 – 964.
  • Кутідзе, Л. С. Міжнародне співробітництво як механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону[Текст] / Л. С. Кутідзе//  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.940 - 942.
  • Кутідзе, Л.С. Міжнародне співробітництво як механізм стимулювання економічного розвитку регіону[Текст] / Л. С. Кутідзе//  Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФОП Систерова Н. О., 2017. — 240 с. С.194
  • Кутідзе, Л.С. Сучасні методи управління персоналом на підприємстві: світові тенденції мотивації персоналу // Л.С. Кутідзе, В.С. Сенчукова // Тиждень науки – 2016 : Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.
  • Кутідзе, Л.С. Організація діяльності дистриб’ютора на ринку продовольчих товарів. // Л.С. Кутідзе, П. Яковенко // Тиждень науки – 2016 : Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.
  • Кутідзе, Л.С. Маркетингові інструменти у регіональному менеджменті// Л.С. Кутідзе // Тиждень науки – 2016 : Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.
  • Кутідзе, Л. С. Підходи до оцінки управління ефективним використанням експортного потенціалу регіону [Текст] / Л.С. Кутідзе // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов. ред. П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 427– 431.
  • Кутідзе, Л. С. Функції і проблеми системи управління експортним потенціалом регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //  Виробничо-експортний потенціал національної економіки: матеріали доповідей Міжародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.) / За ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 123 –126.
  • Кутідзе, Л. С. Планування експортного потенціалу в системі стратегічного планування розвитку регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій : матеріалі Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕу, 2013. – С.150– 152.    
  • Кутідзе, Л. С. Інституційне забезпечення системи державного регулювання трансфертного ціноутворення    [Текст] / Кутідзе Л. С. //  Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин [Текст] : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ ; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – С. 165–167.
  • Кутідзе, Л. С. Програма розвитку експортного потенціалу регіону як інструмент реалізації експортної стратегії [Текст] / Л. С. Кутідзе // Проблеми управління експортним потенціалом регіонів : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції : в 2-х т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Т.1. –  С. 145–147.
  • Кутідзе, Л. С.    Складові організаційного механізму ефективного використання експортного потенціалу регіону [Текст]  / Л. С. Кутідзе // Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки : теорія і практика : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2012 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 443 – 446.  
  • Кутідзе, Л. С.  Моделі розвитку експортного потенціалу регіону / Л. С. Кутідзе [Текст] // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів». – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 130 –132.
  • Кутідзе, Л. С.  Організаційний  механізм управління експортним потенціалом регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //    Материалы седьмой международной научно-практической конференции "Украина и глобальная экономика: теорія и практика хозяйствования" (11-12  ноября 2011 года). – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 111–112.
  • Кутідзе, Л. С. Проблемы адаптации национальной экономики к условиям либерализации международной торговки [Текст] / Л. С. Кутідзе / Збірник тез за матеріалами XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку» 20-22 травня 2010. – м. Феодосія: Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин, 2010. – С.138 –140.
  • Кутідзе, Л. С.  Інноваційний потенціал територіальних форм організації виробництва [Текст] / Л. С. Кутідзе // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної  конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л. Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – С.167.
  • Кутідзе, Л.С.  Напрямки забезпечення інформаційної підтримки розвитку зовнішньоекономічної діяльності у регіоні [Текст]  / Л. С. Кутідзе // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів». – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 120 – 121.

  Всього наукових праць: 120, з них , монографій – 2, навчальних посібників – 5. 25 науково-методичних публікацій

  Відзнаки та нагороди: -

  Рік початку діяльності в університеті: 2013.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська

  Контакти:

  адреса: {адреса}
  аудиторія (кабінет): {номер аудиторії}
  тел.: +380(61){телефони}
  e-mail:

  kutidzeludmila{@}gmail.com

   
  URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}