Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедичний масаж» полягає в тому щоб ознайомити студентів з теоретичними, методичними та практичними основами логопедичного масажу; з сучасними психолого- педагогічними та медичними дослідженнями щодо впливу масажу на організм людини; з основними проблемами впровадження елементів лікувального масажу в процес подолання вад мовлення у дітей; сприяти розумінню та вмінню студентів користуватися психолого-педагогічної діагностики задля визначення ступеня та структури дефекту мовлення дитини; деталізаію і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної, проектувати напрямки масажу в логопедичній роботі з дітьми з урахуванням індивідуальних і діагностичних особливостей та передбачати її результати.
Завданнями вивчення дисципліни “Логопедичний масаж” є:

 • поглибити знання студентів щодо анатомії фізіології органів мовлення в нормі та при патології;
 • формувати систему теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання диференційованого логопедичного масажу дітям різних нозологій;
 • ознайомити з науково-теоретичними основами застосування засобів логопедичної реабілітації у комплексній корекційно-розвитковій роботі з дітьми, що мають порушення психомовленнєвого розвитку;
 • ознайомити студентів з умовами правильної організації і проведення масажу в логопедичній практиці, методикою логопедичного масажу та технікою його виконання;
 • ознайомити студентів із сучасними інноваційними техніками логопедичного масажу для дітей з порушеннями психомовленнєвого розвитку;
 • розкрити особливості та закономірності розвитку, а також потенційні можливості усіх категорій дітей, які мають психофізичні порушення, надати інформацію про сучасні методи та прийоми логопедичного масажу для окресленої категорії дітей;
 • Навчитися застосувати елементи масажу задля подолання вад мовлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні закономірності вікового анатомо-фізіологічного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку;
 • теоретичні і природничо-наукові основи та засоби гігієнічного виховання дітей;
 • анатомію і фізіологію нервової системи; основні хвороби нервової  системи та сучасні методи їх лікування; проблеми зв’язку невропатології і дефектології; методи реабілітації дітей з порушеннями нервової системи;
 • причини виникнення, прояву та закономірності мовленнєвих відхилень, методи їх профілактики, лікування та організації допомоги дітям з важкими вадами мовлення;
 • причини і патогенез вад мовлення їх класифікації; засоби допомоги дітям  у спеціальних закладах; основні положення про реабілітацію та соціально- трудову адаптацію дітей;
 • вплив логопедичного масажу на організм дитини;
 • про роль масажу у забезпеченні психічного здоров’я та розвитку дітей профілактику захворювань та догляд за дітьми.

вміти:

 • проектувати напрямки логопедичного масажу з дітьми з урахуванням індивідуальних та діагностичних особливостей;
 • тренувати вміння визначати стан м'язового тонусу органів артикуляційного апарату, форму і структуру мовленнєвого порушення та здійснювати диференційований вибір комплексу масажних рухів в залежності від стану м'язового тонусу та емоційного стану дитини, що має порушення психомовленнєвого розвитку;
 • передбачати результат лікувального масажу;
 • прогнозувати процес розвитку особистості дитини;
 • передбачати поведінку дитини з вадами мовлення під час застосування елементів масажу;
 • виконувати масаж з використанням зондів та без них;
 • планувати логопедичний масаж на занятті;
 • виконувати різні прийоми логопедичного масажу та пасивно-активної артикуляційної гімнастики.