Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логопедичні технології» складена відповідно до освітньо-професійної програми бакалавр спеціальності  016 «Спеціальна освіта», спеціалізації «Логопедія».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є технології, принципи, методи, форми навчально-корекційної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Міждисциплінарні зв’язки: Для освоєння дисципліни «Логопедичні технології» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Загальна і спеціальна психологія», «Невропатологія», «Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху, мови та зору», «Загальна і спеціальна педагогіка», «Логопедія» та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисципліни «Форми логопедичної роботи», дисциплін модуля «Методики навчання дітей з порушеннями мови» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретичні основи логопедичних технологій.
2. Логопедичні технології.
Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедичні технології» є формування теоретичних знань щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу, а також професійних практичних навичок, що необхідні для успішної логопедичної роботи.
2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедичні технології» є створення теоретичного та практичного підґрунтя для володіння студентами інформації щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати : анатомо-фізологічні особливості систем периферичного мовленнєвого апарату та фізіологію функціонування цих систем у нормі та при патологічних станах; особливості проведення діагностичного процесу при різних мовленнєвих порушеннях, а також різні психолого-педагогічні підходи корекції порушеного мовленнєвого розвитку з урахуваням вікових особливостей та особливостей порушеного психо-фізичного розвитку.
вміти : володіти практичними навичками здійснення різних видів діагностико-корекційного впливу за допомогою відповідних педагогічних методик.