Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логопедія» складена відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра спеціальності  016 «Спеціальна освіта», спеціалізації «Логопедія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є такі види порушень мовлення, як дислексія, дисграфія та дизорфографія, а також, причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та попередження.
Міждисциплінарні зв’язки:
внутрішньосистемні: з педагогікою, різними галузями спеціальної педагогіки: сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки; методиками навчання рідної мови, математики; з логопедичної ритмікою, загальною і спеціальною психологією;
міжсистемні: зв?язки з медико біологічними і лінгвістичними науками.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Науково-теоретичні засади вивчення порушень писемного мовлення
2. Особливості діагностики порушень писемного мовлення
3. Сучасні підходи до подолання порушень писемного мовлення
4. Попередження порушень писемного мовлення у дошкільників та молодших школярів.
5. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей із РВ, ЗПР, ДЦП та аутизмом.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Логопедія» є формування у здобувачів вищої освіти теоретико-методологічних знань про такі види порушень мовлення, як дислексія, дисграфія та дизорфографія, про причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та попередження; надати практичні навички роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики мовленнєвих розладів; специфіку мовленнєвих порушень в умовах наявності розумової відсталості (РВ), затримки психічного розвитку (ЗПР), раннього дитячого аутизму (РДА), дитячого церебрального паралічу (ДЦП), про причини, що її викликають.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Логопедія» є:

 • надати студентам теоретичні знання щодо загальної характеристики порушень писемного мовлення, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки перебігу даних порушень мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого навчання та виховання;
 • сформувати у студентів уміння правильно діагностувати порушення писемного мовлення та визначати ефективні шляхи корекційного впливу в осіб різних вікових категорій із ТВМ;
 • ознайомити студентів з питаннями організації логопедичної допомоги та профілактики порушень писемного мовлення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • види мовленнєвих порушень (форми дислексій, дисграфій, дизорфографій), їх причини, механізми, структуру, симптоматику; методики корекційної роботи з подолання порушень писемного мовлення; зміст та організацію логопедичної допомоги дитячому та дорослому населенню в Україні з означеним вище мовленнєвими розладами;
 • особливості логопедичної роботи при ускладнених дефектах розвитку, таких як аутизм, вади слуху, зору, опорно-рухового апарату; зміст та організацію логопедичної допомоги дитячому та дорослому населенню в Україні.

вміти:

 • проводити  кваліфіковане  психолого-педагогічне  обстеження  з  метою визначення перебігу психічного розвитку, відповідності його віковим нормам, а також структурі дефекту в контексті певного розладу писемного мовлення;
 • володіти методами диференційованої діагностики для визначення виду порушень;
 • здійснювати корекційний вплив, володіти методами навчання та виховання дітей з різними порушеннями писемного мовлення;
 • впроваджувати в практику різні профілактичні засоби з метою попередження виникнення мовленнєвих вад або вторинних відхилень у психічному розвитку дитини;
 • здійснювати консультування дітей та дорослих з відхиленнями у мовленнєвому розвитку, їхніх батьків та педагогів з проблеми навчання, розвитку, життєвого та професійного самовизначення;
 • володіти прийомами навчання дітей із зазначеними вище вадами мовлення навчальних предметів в загальноосвітніх та спеціальних корекційних закладах.